แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : เซต (ชุด 4) (ระคน)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จากโจทย์แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ จงหาคำตอบของพื้นที่ส่วนที่แรเงา

  คำตอบ 
 

2. กำหนดให้ A B = {2, 3, 4, 5 , 6, 8}, B' = {1, 3, 4, 7} และ A' ∩ B = {2, 8}

จงหาเซต A
  คำตอบ 
 

3. จงหาสับเซตของเซตต่อไปนี้

 1. A = {1}


 2. B = {a, b}


 3. C = {3, 4, 5}


 4. D = {1, 4, 2, 8}


 5. E = {x x2 - 6x - 7 = 0}


 6. P = {0,{1, 2}}
  คำตอบ 
 

4. จากแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ จงแรเงาพื้นที่ของเซตที่กำหนดให้ 1. A' C'


 2. (A C)' ∩ B


 3. A' ∩ (B C)


 4. (A B) - [(A ∩ B) C]
  คำตอบ 
 

5. จากแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ จงตอบคำถามต่อไปนี้1) n(A)
=
?
-- 7) n(A ∩ B ∩ C)
=
?
2) n(B)
=
?
  8) n(A B C)
=
?
3) n(C)
=
?
  9) n(A - B)
=
?
4) n(A ∩ B)
=
?
  10) n(B - C)
=
?
5) n(B ∩ C)
=
?
  11) n(A ∩ B - C)
=
?
6) n(A ∩ C)
=
?
  12) n(A C - B)
=
?
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จากแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ จะตอบคำถามต่อไปนี้

กำหนดให้ (A B C) = 115 1. จงหาค่า x


 2. n(A) = ?


 3. n(B) = ?


 4. n(C) = ?


 5. n(A B) + n(B ∩ C) + n(A ∩ C) = ?
  คำตอบ 
 

7. กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต ถ้า n(B) = 65, n(C) = 30, n(A ∩ B ∩ C) = 5, n(A ∩ B ∩ C') = 4, n(A ∩ C) = 11, n(A ∩ B' ∩ C') = 25 และ n(A B C) = 105 จงหา n(A' ∩ B ∩ C) มีค่าเท่ากับเท่าใด
  คำตอบ 
 

8. จากการสำรวจชาวบ้านตำบลหนึ่งในการประกอบอาชีพจำนวน 42 คน มีชาวบ้านปลูกส้ม ปลูกพริก และปลูกคะน้า พบว่า ชาวบ้านที่ปลูกพริกอย่างเดียว 10 คน ชาวบ้านที่ปลูกส้มมีมากกว่าชาวบ้านที่ปลูกพริกอยู่ 2 คน และพบว่าชาวบ้านที่ไม่ปลูกส้มมีจำนวนเป็น 4 เท่าของชาวบ้านที่ปลูกคะน้า นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ปลูกคะน้าทุกคนปลูกพริก แต่ชาวบ้านที่ปลูกส้มไม่มีคนใดที่ปลูกพริก จงหาจำนวนชาวบ้านที่ปลูกส้มมีกี่คน
  คำตอบ 
 

9. จากการสำรวจสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนหนึ่งจำนวน 120 คน ปรากฎว่า เป็นโรคภูมิแพ้ 60 คน โรคตา 50 คน โรคโลหิตจาง 45 คน นักเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคโลหิตจาง 20 คน เป็นโรคภูมิแพ้และโรคตา 15 คน และเป็นโรคภูมิแพ้อย่างเดียว 30 คน จงหาจำนวนนักเรียนที่

 1. เป็นโรคภูมิแพ้และโรคตา แต่ไม่เป็นโรคโลหิตจาง


 2. เป็นโรคภูมิแพ้และโรคโลหิตจาง แต่ไม่เป็นโรคตา


 3. เป็นทั้งสามโรค
  คำตอบ 
 

10. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 600 คน นักเรียนหญิง 500 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนต่างจังหวัด 300 คน นักกีฬา 50 คน นักเรียนชายต่างจังหวัด 200 คน นักกีฬาชาย 30 คน นักเรียนต่างจังหวัดที่เป็นนักกีฬา 25 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชายเสีย 15 คน จงหา

 1. จำนวนนักเรียนชายซึ่งไม่ได้มาจากต่างจังหวัดและไม่เป็นนักกีฬา


 2. จำนวนนักเรียนหญิงซึ่งมาจากต่างจังหวัดและไม่เป็นนักกีฬา
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 92975
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155