แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : เซต (ชุด 1) (ประเภทของเซต)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

 1. เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ "จ"


 2. เซตของสระในภาษาอังกฤษ


 3. เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีสองหลัก


 4. เซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10


 5. เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า 100


 6. เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า -100


 7. {x x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3 และน้อยกว่า 10}


 8. {x x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1}


 9. เซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า 5
  คำตอบ 
 

2. จงบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้

 1. B = {1234}


 2. C = {a, b, c, de, f, gh, ijk}


 3. D = {x x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 10 และ 20}


 4. G = {x x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า 0}
  คำตอบ 
 

3. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก

 1. N = {1, 3, 5}


 2. P = {... , -2, -1, 0, 1, 2, ...}


 3. R = {1, 4, 9, 16, 25, 36, ...}


 4. T = {10, 20, 30, ...}
  คำตอบ 
 

4. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตจำกัด เซตใดเป็นเซตอนันต์

 1. {x x เป็นจำนวนเต็มคู่}


 2. {1, 2, 3, ... , 100}


 3. {x x =  โดยที่ n เป็นจำนวนนับ}


 4. {x x =  โดยที่ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า 999}


 5. {x x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 3 ลงตัว}


 6. {x x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 3 ลงตัว และน้อยกว่า 200}
  คำตอบ 
 

5. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตว่าง

 1. {x x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 3 และ 4}


 2. {x x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และน้อยกว่า 2}


 3. {x x เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 3 และน้อยกว่า 10}
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. เซตในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ มีเซตใดบ้างที่เท่ากัน

 1. A = {x x แทนพยัญชนะในคำ "กรรมกร"}

  B = {x x แทนพยัญชนะในคำ "มรรคา"}

  C = {x x แทนพยัญชนะในคำ "มกราคม"}

  D = {x x แทนพยัญชนะในคำ "รากไม้"}


 2. E = {7, 14, 21, ... , 343}

  F = {x x = 7n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า 50}


 3. A = {x x = 1 -   เมื่อ n เป็นจำนวนนับ}
  B = {0,  12,  23,  34,  45, ...}


 4. A = {1, 2, 3, 4, 5}

  B = {5, 4, 3, 2, 1}


 5. C = {0, 1, 3, 7}

  D = {x x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 10}


 6. E = {12, 14, 16, 18}

  F = {14, 16, 12, 18}


 7. K = {x x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 10}

  L = {2, 4, 6, 8}


 8. M = {x x เป็นจำนวนเต็ม และ x2 = 36}

  N = {6}
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 74742
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155