ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
คำว่า "ร้อยละ" หมายถึง การเปรียบเทียบจำนวนที่ต้องการหากับจำนวนทั้งหมดที่กำหนดให้เป็น 100

ใช้สัญลักษณ์ % หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เปอร์เซ็นต์"

โดยปกติ ถ้าใช้คำว่า "ร้อยละ" แล้วจะไม่เขียน % ตามหลัง แต่ถ้าใช้ % แล้ว ก็ไม่นิยมเขียนคำว่า "ร้อยละ" ไว้ด้วยกัน เพราะเป็นคำที่ให้ความหมายเหมือนกัน

  เช่น ร้อยละ 1 หรือ 1% หมายถึง การเปรียบเทียบ 1 ส่วน ในส่วนทั้งหมด 100 ส่วน

ร้อยละกับเศษส่วน

  ร้อยละสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ เช่น

  ร้อยละ 10 หรือ 10% มีค่าเท่ากับ 10100 (10 ส่วนใน 100 ส่วน)

กำไร - ขาดทุน

ต้นทุน
หมายถึง
ราคาที่ซื้อสินค้านั้นๆ มา หรือเงินลงทุนในการผลิตสินค้านั้นๆ
ราคาขาย
หมายถึง
ราคาที่ผู้ขายขายสินค้านั้นไป
กำไร
หมายถึง
ราคาขาย - ราคาต้นทุน
นั่นคือ ราคาขายสูงกว่าราคาทุน จะได้ค่าเป็นบวก
ถ้าได้ค่าเป็นลบ แสดงว่า ราคาขายต่ำกว่าราคาต้นทุน เราเรียกว่า "ขาดทุน"
ขาดทุน
=
ราคาต้นทุน - ราคาขาย


สูตรการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

ถ้าต้องการหาว่า จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า คิดค่านายหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ถ้าต้องการหาว่า ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละเท่าไร
ใช้สูตร
=
_____ %
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : สูตรคณิตศาสตร์
  เข้าชม : 704979
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155