แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : อัตราส่วนและร้อยละ (ชุดที่ 8) (การคำนวณภาษี)


ระดับชั้น : ม.2


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบโจทย์ข้อ 1 - 5

ในแต่ละปีภาษี กรมสรรพากรได้กำหนดตารางสำหรับคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิให้มากับแบบยื่นภาษี สำหรับปีภาษี 2546 เป็นดังตารางต่อไปนี้

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่
เงินได้สิทธิ
จำนวนสูงสุด
ของขั้น
อัตราภาษี
ร้อยละ
ภาษีแต่ละ
ขั้นเงินได้
ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น
1 ถึง 100,000
5
1,000
1,000
100,000 - 500,000
400,000
10
40,000
41,000
500,001 - 1,000,000
500,000
20
100,000
141,000
1,000,001 - 4,000,000
3,000,000
30
900,000
1,041,000
4,000,001 ขึ้นไป
37

* เงินได้สุทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
 

Advertisement

1. สมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินได้สุทธิ 88,120 บาท เขาจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร
  คำตอบ 
 

2. วิภาเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินได้สุทธิ 144,250 บาท วิภาจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร
  คำตอบ 
 

3. ศักดิ์ชายเป็นข้าราชการ มีเงินได้สุทธิ 188,280 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 12,600 บาท อยากทราบว่าเมื่อครบปีภาษี ศักดิ์ชายจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือรับคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเท่าไร
  คำตอบ 
 

4. วรรณาเป็นข้าราชการ มีเงินได้สุทธิ 216,720 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 12,435 บาท อยากทราบว่าเมื่อครบปีภาษี วรรณาจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือรับคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เท่าไร
  คำตอบ 
 

5. กฤษดาเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินได้สุทธิ 1,825,320 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 388,596 บาท เมื่อครบปีภาษี กฤษดาจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือรับคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเท่าไร
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 13795
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155