ตะลุยโจทย์ยาก : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 2)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

Advertisement

1. ถ้า 0.5k - 0.3 = 1.5 + 0.2k แล้ว k - 5 มีค่าเท่ากับข้อใด
 3  
 2  
 1  
 0  

2. จงหาค่า x จากสมการ  2x3 + 2  =  x6 - 12
 -5  
 -4  
 -3  
 -2  

3. ถ้า  5x - 43  =  4x - 32  แล้ว 2x - 11 มีค่าตรงกับข้อใด
 9  
 -9  
 10  
 -10  

4. ถ้า  3(x + 1)5   =  -2(x - 1)3  แล้ว ข้อใดคือคำตอบของสมการ
 119  
 1 119  
 19  
 2 19  

5. ข้อใดถูกต้อง
 35  เป็นคำตอบของสมการ  56 x + 6  =  36  
 12  เป็นคำตอบของสมการ  2x + 95  =  7  
 19  เป็นคำตอบของสมการ  13 (4x - 7)  =  23  
 48  เป็นคำตอบของสมการ  3(x + 2)7  =  21  

Advertisement
Advertisement

6. ปัจจุบันลุงอายุ x ปี และหลานอายุ 22 ปี ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 อีก x ปีข้างหน้า ลุงมีอายุ 2x ปี  
 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลุงมีอายุมากกว่าหลาน x - 22 ปี  
 อีก x ปีข้างหน้า ลุงและหลานมีอายุรวมกันเป็น 2x + 22 ปี  
 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ลุงมีอายุ x - 4 ปี และหลานมีอายุ 18 ปี  

7. อีก 8 ปีข้างหน้า ต้อยจะมีอายุ 23 ปี แต่อายุของต้อยเมื่อ 5 ปีที่แล้วเป็น  23  เท่าของอายุของเติ้ลใน 8 ปีข้างหน้า อยากทราบว่าปัจจุบันเติ้ลอายุเท่าใด
 5 ปี  
 7 ปี  
 13 ปี  
 15 ปี  

8. จำนวนคี่สามจำนวนเรียงกัน ผลบวกของจำนวนคี่ที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุด มีค่ามากกว่า  25  เท่าของ 80 อยู่ 6 จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุด
 17  
 19  
 21  
 23  

9. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมแรกกาง 76 องศา และ  14  ของมุมที่สองเท่ากับ  25  ของขนาดของมุมที่สาม อยากทราบว่า มุมที่สองของสามเหลี่ยมนี้กางกี่องศา
 104 องศา  
 84 องศา  
 64 องศา  
 40 องศา  

10. จากโจทย์ในข้อ 9 มุมที่สามของสามเหลี่ยมรูปนี้กางกี่องศา
 64 องศา  
 40 องศา  
 36 องศา  
 28 องศา  

11. สี่เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 54 เท่ากับ 118 จงหาจำนวนจำนวนนั้น
 16  
 22  
 18  
 32  

12. ฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงนกกระจอกเทศและเต่ารวมกัน เจ้าของฟาร์มนับขาของสัตว์สองชนิดนี้รวมกันได้ 120 ขา นับปากของสัตว์รวมกันได้ 55 ปาก อยากทราบว่า ฟาร์มแห่งนี้มีนกกระจอกเทศกี่ตัว
 25 ตัว  
 35 ตัว  
 45 ตัว  
 50 ตัว  

13. จากโจทย์ข้อ 12 ฟาร์มแห่งนี้มีเต่ากี่ตัว
 15 ตัว  
 5 ตัว  
 10 ตัว  
 14 ตัว  

14. ดวงใจกับดวงดาวมีเงินเท่ากัน หลังจากที่ดวงดาวให้เงินดวงใจ 200 บาท ทำให้ดวงใจมีเงินเป็นสองเท่าของเงินที่เหลือของดวงดาว จงหาว่า เดิมดวงใจกับดวงดาวมีเงินรวมกันเป็นเท่าไร
 600 บาท  
 800 บาท  
 1,000 บาท  
 1,200 บาท  

15. สุดามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่าน  314  ของจำนวนหน้าที่อ่านไปแล้ว ถ้าสุดาอ่านหนังสือเล่มนี้จำนวน 126 หน้า อยากทราบว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้า
 27 หน้า  
 42 หน้า  
 153 หน้า  
 160 หน้า  

16. ถ้า  25 (x - 2)  =  52 (x + 3) และ  y - 36  =  y + 2   แล้ว 21x - 5y มีค่าเท่ากับเท่าไร
 -68  
 68  
 -98  
 98  

17. จากสมการ  23 x + 24  =  114  ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาของสมการดังกล่าว
 สองในสามของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 24 เท่ากับ 114  
 ผลคูณของสองในสามกับจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 24 เท่ากับ 114  
 เศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 24 อยู่ 114  
 ผลบวกของเศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 24 เท่ากับ 114  

18. ผลบวกของจำนวนเต็มบวกสามจำนวนเรียงติดกันเป็น 165 จงหาจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้น
 53  
 54  
 55  
 56  

19. ชัยชนะมีเหรียญอยู่ในกระปุกออมสิน 3 ชนิดด้วยกัน ดังนี้ มีเหรียญบาทจำนวนหนึ่ง เหรียญห้าบาทเป็นห้าเท่าของเหรียญบาท เหรียญห้าสิบสตางค์เป็นหกเท่าของเหรียญห้าบาท ถ้าชัยชนะนับเงินในกระปุกออมสินรวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,255 บาท เขามีเหรียญบาททั้งหมดกี่เหรียญ
 30 เหรียญ  
 40 เหรียญ  
 55 เหรียญ  
 65 เหรียญ  

20. จากโจทย์ข้อ 19 ชัยชนะมีเหรียญห้าบาท รวมกับเหรียญห้าสิบสตางค์ คิดเป็นเงินเท่าใด
 1,705 บาท  
 1,925 บาท  
 1,980 บาท  
 2,200 บาท  

21. สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีมุมที่ฐานเท่ากัน ถ้ามุมที่สามมีขนาด 56 องศา มุมที่ฐานแต่ละมุมของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดเท่าใด
 62 องศา  
 65 องศา  
 78 องศา  
 74 องศา  

22. ลุงวันแบ่งที่ดินให้ลูกสองคนโดยทำเป็นสองแปลง ถ้าแปลงที่หนึ่งเป็น  34  ของแปลงที่สอง อยากทราบว่าแปลงที่หนึ่งมีขนาดกี่ไร่ ถ้าลุงวันมีที่ดินทั้งหมด 147 ไร่
 84 ไร่  
 80 ไร่  
 72 ไร่  
 63 ไร่  

23. ปัจจุบันบิดามีอายุ 52 ปี เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ลูกชายมีอายุเป็น  12  ของบิดา อยากทราบว่าปัจจุบันลูกชายอายุเท่าไร
 26 ปี  
 28 ปี  
 30 ปี  
 32 ปี  

24. พลอยมีธนบัติใบละยี่สิบบาทและห้าสิบบาทอยู่ 45 ใบ รวมเป็นเงิน 1,500 บาท อยากทราบว่าพลอยมีธนบัตรแบบไหนมากกว่ากัน และมากกว่ากันกี่ใบ
 ใบละยี่สิบบาทมากกว่าใบละห้าสิบบาท 5 ใบ  
 ใบละยี่สิบบาทมากกว่าใบละห้าสิบบาท 10 ใบ  
 ใบละห้าสิบบาทมากกว่าใบละยี่สิบบาท 5 ใบ  
 ใบละห้าสิบบาทมากกว่าใบละยี่สิบบาท 10 ใบ  

25. ถ้า  2x - 12  =  7 และ  2y  -  13 (y + 27)  =  16 แล้ว  2x - y  มีค่าตรงกับข้อใด
 0  
 1  
 3  
 4  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 72775
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155