แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : พื้นฐานทางเรขาคณิต (ชุด 5)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จงสร้างมุมที่มีขนาดต่อไปนี้

 1. 30°


 2. 150°


 3. 120°

 4. 22 12°
  คำตอบ 
 

2. จงสร้าง

 1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านประกอบมุมฉากยาว 4.5 เซนติเมตร และ 6 เซนติเมตร


 2. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 5 เซนติเมตร และด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 12 เซนติเมตร
  คำตอบ 
 

3. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวของแต่ละด้านเท่ากับ 5 เซนติเมตร
  คำตอบ 
 

4. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD รูปหนึ่งแล้วสร้างเส้นแบ่งครึ่ง A^BC และเส้นแบ่งครึ่ง B^AD ให้เส้นแบ่งครึ่งมุมทั้งสองตัดกันที่จุด O จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด เพราะเหตุใด
  คำตอบ 
 

5. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งให้มีฐานยาวเท่ากับ a และมุมยอดมีขนาดเท่ากับ 90°

  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD ให้ AB ยาว 5 เซนติเมตร D^AB และ A^BC มีขนาดเท่ากับ 105° BC ยาว 3.5 เซนติเมตรและ D^CB มีขนาดเท่ากับ 90°
  คำตอบ 
 

7. กำหนด O เป็นจุดศูนย์กลาง ดังรูป 1. จงสร้างเส้นแบ่งมุมรอบจุด O ออกเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากัน 4 มุม และจงหาว่ามุมแต่ละมุมมีขนาดเท่าไร


 2. ถ้าลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดทั้ง 4 จุด ที่เส้นแบ่งมุมทั้งสี่ตัดเส้นรอบวง รูปสี่เหลี่ยมที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด จงอธิบาย
  คำตอบ 
 

8. จงสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
  คำตอบ 
 

9. จงสร้างรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 11392
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155