แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : พื้นฐานทางเรขาคณิต (ชุด 4)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. กำหนดรูปสามเหลี่ยม PQR จงสร้างส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม PQR ทั้งสามเส้น

  คำตอบ 
 

2. กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC จงสร้างส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC ทั้งสามเส้น

  คำตอบ 
 

3. กำหนดจุด A เป็นตำแหน่งของบ้าน และ BC เป็นถนนสายหนึ่งดังแผนผัง จงหาว่าบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตร

  คำตอบ 
 

4. กำหนด AB เป็นส่วนของเส้นตรงใดๆ

  1. จงใช้หลักการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ สร้าง CD ให้แบ่งครึ่ง AB ที่จุด O


  2. จงใช้วงเวียนเปรียบเทียบขนาดของ A^OC กับขนาดของ B^OC


  3. CD ตั้งฉากกับ AB ที่จุด O หรือไม่ เพราะเหตุใด
  คำตอบ 
 

5. กำหนด AB เป็นส่วนของเส้นตรงใดๆ

  1. จงสร้าง CD ให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ AB ที่จุด O


  2. กำหนดให้จุด P เป็นจุดใดๆ บน CD  PA และ PB เกี่ยวข้องกันอย่างไร
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. กำหนดรูปสามเหลี่ยม DEF จงสร้างเส้นแบ่งครึ่ง และตั้งฉากกับด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF
  คำตอบ 
 

7. กำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม ABC จงสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P ไปยังดด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC
  คำตอบ 
 

8. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากับ a และ b

  คำตอบ 
 

9. กำหนดจุด A เป็นตำแหน่งของกวางที่ยืนอยู่กลางทุ่งหญ้า เป็นตำแหน่งของลำธารริมทุ่งหญ้า จงหาเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดที่กวางจะเดินไปยังลำธาร

  คำตอบ 
 

10. หมู่บ้านสองหมู่บ้านตั้งอยู่คนละฟากของริมฝั่งน้ำซึ่งขนานกัน ที่จุด A และจุด B ดังแผนภาพ ต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโดยให้แนวสะพาน ตั้งฉากกับริมฝั่งน้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากหมู่บ้านทั้งสองเป็นระยะเท่ากัน จงหาตำแหน่งที่จะสร้างสะพานดังกล่าว พร้อมอธิบาย

  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 14245
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155