แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : พื้นฐานทางเรขาคณิต (ชุด 2)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. กำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง ดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ 2a
  คำตอบ 
 

2. กำหนด a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงสองเส้น ดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับ a + b และอีกเส้นหนึ่งให้ยาวเท่ากับ a - b
  คำตอบ 
 

3. กำหนด a, b และ c แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงสามเส้น ดังรูปจงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีด้านทั้งสามยาวเท่ากับ a, b และ c
  คำตอบ 
 

4. ให้ a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดดังรูป จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่ BC = a และ AB = AC = b รูปที่ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

  คำตอบ 
 

5. ใช้ความยาว a และ b ที่กำหนดให้ในข้อ 4 สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ให้ BC = b2 และ AB = AC = a
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงกำหนดส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับ a ตามใจชอบ

  1. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ด้านทั้งสามยาวเท่ากับ 2a, 3a และ 4a


  2. เราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ด้านทั้งสามยาวเท่ากับ a, 2a และ 3a ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  คำตอบ 
 

7. จะแบ่ง AB ที่กำหนดให้ออกเป็นสี่ส่วนที่ยาวเท่ากัน

  คำตอบ 
 

8. ถ้าเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนๆ ให้แต่ละส่วนมีความยาวเท่ากัน โดยการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงซ้ำหลายๆ ครั้ง

  1. เราสามารถแบ่งเป็นส่วนที่ยาวเท่ากันได้กี่ส่วนบ้าง


  2. เราสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน 5 ส่วน หรือ 6 ส่วนที่ยาวเท่ากันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  คำตอบ 
 

9. เสรีและสันติมีบ้านอยู่ใกล้กัน ดังแสดงในแผนผังด้วยจุด A และจุด B ตามลำดับ ทั้งสองคนตกลงกันว่าจะช่วยกันขุดบ่อน้ำในตำแหน่งที่อยู่ห่างจากบ้านทั้งสองหลังเป็นระยะทางเท่ากันและอยู่ใกล้บ้านที่สุด เขาควรขุดบ่อน้ำที่ตำแหน่งใด จงเขียนตำแหน่งของบ่อน้ำในแผนผังและหาระยะห่างจากบ้านของเสรีถึงบ่อน้ำว่าห่างกันกี่เมตร

  คำตอบ 
 

10. เราจะมีวิธีแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวมากๆ ได้อย่างไร
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 18462
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155