แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม (ชุด 7) (การคูณจำนวนเต็ม)


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จงหาผลคูณ

  คำตอบ 
 

2. จงหาผลคูณ

  คำตอบ 
 

3. จงหาผลคูณ a × b และ b × a แล้วตรวจสอบดูว่า a × b = b × a เป็นจริงหรือเท็จ ถ้ากำหนด a และ b ดังต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

4. จงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

5. แทน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค (a × b) × c = a × (b × c) แล้วตรวจสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงหาผลลัพธ์

  คำตอบ 
 

7. จงแทน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค a × (b + c) = (a × b) + (a × c) แล้วตรวจสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

  คำตอบ 
 

8. จงหาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็นจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

9. จงหาผลลัพธ์

  คำตอบ 
 

10. จงแทนจำนวน a, b และ c ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ในประโยค (b + c) × a = (b × c) + (c × a) แล้วตรวสอบว่าประโยคที่ได้เป็นจริงหรือไม่

  คำตอบ 
 

11. จงหาจำนวนเต็มที่แทน b แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริง

  คำตอบ 
 

12. กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ จงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ จงให้เหตุผล

  คำตอบ 
 

13. จงหาค่าของ ab - ac เมื่อกำหนดค่า a, b และ c ดังต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

14. จงหาค่าของ a × (b + c) เมื่อกำหนดค่า a, b และ c ดังต่อไปนี้

  คำตอบ 
 

15. จงเติมจำนวนในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคนั้นเป็นจริง

  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 20656
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155