แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแปรผัน (ชุด 4)


ระดับชั้น : ม.2


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องการแปรผัน

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x, z และ เมื่อ x = 25, z = 2 และ t = 1 จะได้ y = 100 จงหา

  1) ค่า y เมื่อ x = 12, z = 5 และ t = 4

  2) ค่า x เมื่อ y = 36, z = 3 และ t = 2
  คำตอบ 
 

2. ปริมาตร V (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ของก๊าซจำนวนหนึ่งแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ T (เคลวิน) และแปรผกผันกับความดัน P (มิลลิเมตรของปรอท) ของก๊าซจำนวนนั้น ถ้าก๊าซจำนวนหนึ่งมีปริมาตร 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 360 เคลวิน ภายใต้ความดัน 736 มิลลิเมตรของปรอท

  1) จงหาสูตรเพื่อหาปริมาตรของก๊าซที่อุณหภูมิและความดันใดๆ

  2) จงหาปริมาตรของก๊าซที่อุณหภูมิ 312 เคลวิน เมื่อมีความดันเท่ากับ 96 มิลลิเมตรของปรอท

  3) ถ้าให้ความดันของก๊าซเป็นค่าคงตัว และเพิ่มอุณหภูมิเป็นสองเท่าของอุณหภูมิเดิม ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  4) ถ้าให้อุณหภูมิของก๊าซเป็นค่าคงตัว และเพิ่มความดันเป็นสองเท่าของความดันเดิม ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

3. ความต้านไฟฟ้า R (โอห์ม) ของลวดเส้นหนึ่งแปรผันตรงกับความยาวของเส้นลวด L (เมตร) และแปรผกผันกับกำลังสองของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัด D (มิลลิเมตร) ถ้าลวดเส้นหนึ่งยาว 10 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาว 0.20 มิลลิเมตร มีความต้านทาน 6.0 โอห์ม จงหาความยาวของลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาว 0.50 มิลลิเมตร และมีความต้านทาน 2.0 โอห์ม

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

4. ปริมาณน้ำมันเป็นแกลลอนในถังทรงกระบอกแปรผันเกี่ยวเนื่องกับกำลังสองของรัศมีและความสูงของถัง ถังใส่น้ำมันใบหนึ่งสูง 35 เซนติเมตร รัศมีของก้นถังเป็น 21 เซนติเมตร จุน้ำมัน 12 แกลลอน จงหาว่า ถังที่มีรัศมี 28 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร จะจุน้ำมันเท่าไร

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

5. P แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ a, b และ ถ้า a เพิ่มขึ้น 50% b ลดลง 50% และ d เพิ่มขึ้น 20% P จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. 1) ให้ A แปรผันตรงกับกำลังสองของ x และแปรผกผันกับ y ถ้า x และ y ต่างก็แปรผันตรงกับ t จงหาว่า A แปรผันอย่างไรกับ t

2) ให้ V แปรผันตรงกับ x และแปรผกผันกับ จงแสดงว่า y แปรผันตรงกับ x2 และแปรผกผันกับ V2

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

7. ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า W (ยูนิต) แปรผันเกี่ยวเนื่องกับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า P (วัตต์) และระยะเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น h (ชั่วโมง) เมื่อใช้หม้อหุงข้าวขนาด 650 วัตต์ในเวลา ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.325 ยูนิต จงหาว่า

  1) ถ้าใช้หลอดไฟเรืองแสงขนาด 40 วัตต์ วันละ 6 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าวันละกี่ยูนิต

  2) ถ้าใช้เตารีดไฟฟ้าขนาด 750 วัตต์ ทุกวันวันละ 30 นาที ใน 1 เดือน (30 วัน) จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าใด
(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

8. ความหมดเปลืองถ่านหินของเรือลำหนึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับระยะทางที่เรือแล่นไป และกำลังสองของอัตราเร็ว ถ้าระยะทางที่เรือแล่นได้แปรผันเกี่ยวเนื่องกับเวลาที่เรือแล่นและอัตราเร็วของเรือ จงแสดงว่าความหมดเปลืองถ่านหินของงเรือลำนี้จะแปรผันเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการเดินทาง และกำลังสามของอัตราเร็วของเรือ

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

9. นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ พบว่าสำหรับคนที่มีอายุเกิน 15 ปี ระดับสติปัญญา (IQ) จะแปรผันตรงกับอายุสมอง (MA) และแปรผกผันกับอายุ (CA) ของคนๆ นั้น เด็กชายคนหนึ่งอายุ 12 ปี มีอายุสมอง 14.4 IQ ของเด็กคนนั้นเป็น 120 จงหาว่า

  1) ถ้าแด็กชายคนหนึ่งมีอายุสมองเท่ากับอายุของเขา เด็กชายคนนั้นมี IQ เท่าไร

  2) เด็กหญิงคนหนึ่งมีอายุ 11 ปี และมีอายุสมองเป็น 15.4 จะมี IQ เท่าไร
(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 

10. สปุตนิค 1 เป็นชื่อของดาวเทียมดวงแรกของโลกที่อดีตประเทศสหภาพโซเวียตส่งออกสู่อวกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2500 มีผลให้สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวพัฒนาการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นแนวใหม่ ให้ทันกับความก้าวหน้าของอดีตประเทศสหภาพโซเวียต

เนื่องจากระยะเวลาที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแต่ละรอบ แปรผันตรงกับรัศมีของวงโคจรและอัตราเร็วของดาวเทียมขณะที่โคจรในรอบนั้น ถ้าดาวเทียมสปุตนิค 1 ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 1.42 ชั่วโมง เมื่อรัศมีของวงโคจรเป็น 6,480 กิโลเมตร และอัตราเร็วเท่ากับ 28,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาระยะเวลาในการโคจรรอบโลก เมื่อรัศมีของวงโคจรเป็น 6,880 กิโลเมตร และอัตราเร็วเท่ากับ 29,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(อ้างอิง; หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544)
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 36550
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155