แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแปรผัน (ชุด 1)


ระดับชั้น : ม.2


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องการแปรผัน

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จากสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงเขียนสมการแสดงการแปรผันโดยใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ

  คำตอบ 
 

2. สมการต่อไปนี้แสดงการแปรผันตรง จงบอกว่าปริมาณใดแปรผันตรงกับปริมาณใด พร้อมทั้งบอกค่าคงตัวของการแปรผันนั้น

  คำตอบ 
 

3. ถ้า y แปรผันตรงกับ x และ y = 6 เมื่อ x = 3

  คำตอบ 
 

4. ถ้า y แปรผันตรงกับ และ y = 256 เมื่อ x = 4 จงหาค่า y เมื่อ x = 9
  คำตอบ 
 

5. ถ้า y แปรผันตรงกับ 3x + 2 และ y = 4 เมื่อ x = 2 จงหาค่า y เมื่อ x = 5
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ถ้า y แปรผันตรงกับ x + 1 และ y = 3 เมื่อ x = 5 จงแสดงว่า 2y - x = 1
  คำตอบ 
 

7. กำหนดให้ y แปรผันตรงกับ x2 จงหาว่า

  คำตอบ 
 

8. ภาษีขาเข้าของสินค้าชนิดหนึ่งแปรผันตรงกับต้นทุนของสินค้านั้น ถ้าสินค้าชนิดนี้ต้องเสียภาษีขาเข้า 25% ของต้นทุน จงเขียนสมการแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างภาษีขาเข้ากับต้นทุนของสินค้า
  คำตอบ 
 

9. กำหนดให้ yα x3 จงหาสมการแสดงการแปรผัน และเติมจำนวนที่เว้นไว้ให้ถูกต้อง เมื่อกำหนดค่า x และ y ดังในตาราง

x
1
2
3
4
5
6
7
y
3
12
0
0
375
648
0
  คำตอบ 
 

10. กำหนดให้ y แปรผันตรงกับ เมื่อ x = 4, y = 2 จงหาค่าของ y เมื่อ x =
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 67074
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155