แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (ชุด 7) (โจทย์ปัญหา)


ระดับชั้น : ม.2


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. ที่นารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแปลงหนึ่งมีความยาวโดยรอบ 94 เมตร และมีพื้นที่ 496 ตารางเมตร จงหาความกว้างและความยาวของที่นาแปลงนี้

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

2. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองแปลง แปลงแรกมีพื้นที่ 99 ตารางเมตร และมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 2 เมตร ที่ดินแปลงที่สองมีด้านยาวยาวกว่าด้านยาวของที่ดินแปลงแรก 6 เมตร และด้านกว้างสั้นกว่าด้านกว้างของที่ดินแปลงแรก 2 เมตร จงหาว่าที่ดินแปลงที่สองมีพื้นที่เท่าใด

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

3. ถ้าความยาวของด้านคู่ขนานคู่หนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้น 6 เซนติเมตร และความยาวของด้านคู่ขนานกันอีกคู่หนึ่งลดลง 2 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกิดขึ้นจะมีพื้นที่เป็น เท่าของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเดิม จงหาความยาวของแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

4. สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร เมื่อทำทางเดินภายในรอบสวนให้มีความกว้างเท่ากันโดยตลอดแล้ว จะเหลือบริเวณสวนที่ไม่รวมทางเดินคิดเป็นพื้นที่ 200 ตารางเมตร จงหาความกว้างของทางเดินรอบสวนนี้

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

5. เมื่อปล่อยวัตถุให้ลงมาจากที่สูง ระยะทางที่วัตถุตกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไป และเป็นไปตามสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกในแนวดิ่งคือ S = 4.9t2 เมื่อ S แทนระยะทางเป็นเมตร และ t แทนเวลาเป็นวินาที ถ้าพีระโยนก้อนหินก้อนหนึ่งจากหน้าผาสูง 1,960 เมตร จงหาว่าก้อนหินตกลงพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นกล่อง 120 ตารางเซนติเมตร ความยาวรอบปากกล่องภายในเป็น 46 เซนติเมตร จุน้ำได้ 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาขนาดภายในของกล่องใบนี้

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

7. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 4 เซนติเมตร เมื่อตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ 4 เซนติเมตร ออกจากมุมทั้งสี่ของแผ่นกระดาษ แล้วยกด้านที่เหลือประกอบเป็นรูปกล่องไม่มีฝา จะได้กล่องที่มีปริมาตร 884 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความยาวและความกว้างของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนตัด
  คำตอบ 
 

8. ต้องการสร้างบ้านทรงไทย ซึ่งมีส่วนของหลังคาที่มองเห็นจากหน้าบ้านเป็นหน้าบันรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว 8 เมตร ถ้าสมนึกบอกให้ช่างไม้ทำหน้าบันสูง 3 เมตร ช่างไม้จะต้องหาไม้มาประกอบเป็นโครงภายในหลังคาบ้านซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่แต่ละด้านยาวกี่เมตร

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

9. จากจุดเริ่มต้นเดียวกัน รถยนต์ A วิ่งไปทางทิศตะวันออก ในขณะที่รถยนต์ B วิ่งไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วที่มากกว่าอัตราเร็วของรถยนต์ A 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากที่รถทั้งสองวิ่งไปได้ 1 ชั่วโมง 20 นาที รถทั้งสองคันอยู่ห่างกัน 100 กิโลเมตร จงหาอัตราเร็วของรถยนต์ทั้งสองคัน

(อ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ)
  คำตอบ 
 

10. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่ 114 ตารางเซนติเมตร มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 13 เซนติเมตร จงหาความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 53380
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155