ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 
หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar Test

Grammar Test
   

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (16)
 
ระดับชั้น : Advanced

Choose the best answer to complete the sentence.
 

1. The students went to get their prizes one after ___________ .
 

การที่เส้นผมเปลี่ยนจากสีเดิมกลายเป็นสีขาว หรือที่เรียกทั่วไปว่า "ผมหงอก" นั้นเป็นความผิดปกติที่เกิดจากเซลล์หนังศีรษะผลิตเม็ดสีได้น้อยลง สาเหตุอาจเกิดจากความเครียด หรือความเจ็บป่วยของร่างกาย เมื่อสาเหตุนี้ได้รับการแก้ไข เส้นผมจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมได้ แต่กรณีผมหงอกในผู้สูงอายุ ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ผมหงอกจะเริ่มปรากฏเมื่ออายุประมาณ 30-40 ปี และมีปริมาณมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ผมหงอกที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนั้น ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นสีเดิมได้ นอกจากมีการย้อมสีผม
การแก้ไขส่วนใหญ่จึงต้องย้อมผม เพื่อปกปิดผมหงอก เหตุผลความจำเป็นและจุดประสงค์หลัก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากหน้าที่การงาน การพบปะผู้คน การย้อมผมจะเริ่มทำตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 60 ปีเป็นอย่างน้อย ดังนั้นระยะเวลาที่ต้องสัมผัสกับน้ำยาย้อมผมจึงมีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป การเลือกใช้น้ำยาย้อมผมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรคำนึงถึง ปัจจุบันสารให้สีในน้ำยาย้อมผมที่สามารถปกปิดผมหงอกหาซื้อได้ง่าย และสะดวก

สารเคมีในยาย้อมผมนั้นเป็นสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งได้แก่ สารกลุ่ม phrnylenediamine aminophenol และ resorcinol ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ในรายที่มีการแพ้สารเคมีเหล่านี้ จะมีอาการคันศีรษะ คันหน้าผาก ตาบวมทั้งสองข้าง มีผื่นขึ้นเต็มตัว อาจจะมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากผื่นด้วย ถ้าแพ้มากอาจจะทำให้หายใจได้ลำบาก

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ได้จัดให้ยาย้อมผม ในเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ และได้กำหนดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ

และจากกระแสรักษ์สุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การย้อมผมด้วยพืชสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งการใช้ยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากวิธีการยุ่งยากและใช้เวลาในการย้อมนานกว่าการย้อมด้วยสารเคมี

เฮนนาเป็นสมุนไพรเขตร้อนที่ชาวอินเดียรู้จักและนำมาใช้ย้อมผม หรือใช้ระบายสี ตกแต่งร่างกายมานานหลายพันปีแล้ว ในประเทศไทยมีการนำเอาเทียนกิ่งซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการย้อมผมนานแล้ว แต่ไม่ค่อยแพร่หลาย ส่วนมากนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เทียนกิ่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lawsonia inermis Linn. บางทีเรียกว่า เทียนขาว เทียนแดง เทียนย้อม โดยมีสารให้สีที่ใช้ย้อมผมแล้วให้สีน้ำตาลแดง หรือส้มแดง เนื่องจากในใบของเทียนกิ่งมีสารลอโซน (lawsone) ประมาณร้อยละ 2-4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ ลอโซนสามารถจับกับเคราตินของเส้นผมได้ โดยส่วนใหญ่จะเคลือบอยู่บนเส้นผม จึงไม่ทำลายโครงสร้างของเส้นผม

ลักษณะของเทียนกิ่ง

ส่วนของต้นเทียนกิ่งที่นำมาใช้ย้อมผม ได้แก่ ใบ กิ่ง และก้าน โดยนำมาล้างให้สะอาดและตากแห้ง แล้วบดละเอียดก่อนนำมาย้อม ต้องผสมกับน้ำแล้วให้ให้มีสภาวะเป็นกรด และมีลักษณะเป็นโคลน จากนั้นจึงพอกบนเส้นผมแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง จะทำให้เส้นผมสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงหรือแดงปนส้ม

การย้อมผมด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมานาน จึงสมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำสมุนไพรเทียนกิ่ง มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จากการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรย้อมผม (มผช.1184/2549) โดยให้ความหมายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเทียนกิ่ง หรือที่เรียกว่า สมุนไพรเฮนนาเป็นส่วนประกอบหลัก และอาจเติมสารประกอบอื่น เช่น ผงกาแฟ การพลูป่น น้ำดอกอัญชัน น้ำชา น้าซาวข้าว น้ำส้มไซเดอร์ ใช้ย้อมเส้นผมเพื่อเปลี่ยนสี และสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ที่ออกตามประราชบัญญัติเครื่องสำอาง

ฉบับที่มีการประกาศใช้ และได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ คือ ต้องมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.0-7.0 และจำนวนแบคทีเรีย ยีสต์ และราทั้งหมอต้องไม่เกิน 1×104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม ดังนั้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรย้อมผม จึงควรคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสิ่งแรก เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัยและมีสารตามที่ต้องการ

พิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
จิตต์เรขา ทองมณี

  
 other  
 สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
www.dss.go.th
  
 another  

2. Nowhere else in the word ___________ more beautiful scenery than in Switzerland.
 can I find  
 I can find that  
 can I find many  
 I can find much  

3. The salesman, together with his friends, ___________ well in ___________ job.
 do ...... their  
 do ...... his  
 does ...... his  
 does ...... their  

4. I really finish an exercise without making a mistake, ___________?
 am I  
 do I  
 don't I  
 didn't I  

5. Peter doesn't intend to go to the party, and ___________ do I.
 so  
 shall not  
 neither  
 either  

6. A : ___________ ?

B : I did. But I lost the lottery ticket, so I couldn't get the money.
 You didn't have the ticket, did you  
 You didn't win the prize, did you  
 You haven't won the prize, have you  
 You haven't got the ticket, have you  

7. The more I learn ________________ .
 the wiser I become  
 wiser I become  
 the most wisest I become  
 we become wiser  

8. Turn ___________ the radio; I don’t like that channel.
 on  
 up  
 to  
 off  

9. "How many books are there in the library?"

Did you ask _____________________ ?
 there are how many books in the library  
 how many books there are in the library  
 there books how many are in the library  
 how many books are there in the library  

10. She wants you to sit ___________ Paul and Mark.
 among  
 between  
 at  
 to  

11. My brother is ___________ photographer; let's ask him for ___________ advice about colour films.
 a ...... an  
 the ...... an  
 a ...... no article  
 no article ...... the  

12. This watch of ___________ is similar to his.
 we  
 our's  
 our  
 ours  

13. She asked me to wait till she ___________ back.
 comes  
 came  
 is coming  
 will come  

14. Duke Ellington was one of the first to compose and ___________ jazz music for the ballet and theatre.
 arranging  
 arranged  
 arrange  
 to arrange  

15. I Study French ___________ .
 the other day  
 every other day  
 any other day  
 some other day  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 11661 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved