สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (2)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า1 หน้า3 หน้า4


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป x2 + bx + c = 0 หรือ -x2 + bx + c = 0 เมื่อ b และ c เป็นค่าคงตัว

  ตัวอย่างที่ 1 จงแก้สมการ x2 - 10x + 25 = 0
  วิธีทำ
  x2 - 10x + 25
  =
  0
  (x - 5)(x - 5)
  =
  0
  ดังนั้น x - 5
  =
  0
  x
  =
  5
  ตรวจสอบ แทน x ด้วย 5 ในสมการ x2 - 10x + 25 = 0
  จะไ้ด้ 52 - (10 × 5) + 25
  =
  0
  ตัวอย่างที่ 1
  25 - 50 + 25
  =
  0
  0
  =
  0 เป็นสมการที่เป็นจริง
  ดังนั้น 5 เป็นคำตอบของสมการ x2 - 10x + 25 = 0
  ตอบ///5


  ตัวอย่างที่ 2 จงแก้สมการ -x2 - 3x + 4 = 0
  วิธีทำ -x2 - 3x + 4 = 0
  นำ -1 มาคูณทั้งสองข้างของสมการ
  จะได้ (-1)(-x2 - 3x + 4)
  =
  (-1)(0)
  x2 + 3x - 4
  =
  0
  (x + 4)(x - 1)
  =
  0
  ตัวอย่างที่ 2 ดังนั้น
  x + 4
  =
  0 หรือ
  x - 1
  =
  0
  จะได้
  x
  =
  -4 หรือ
  x
  =
  1
  ตรวจสอบ 1) แทน x ด้วย -4 ในสมการ -x2 - 3x + 4 = 0
  จะได้
  -(-4)2 - 3(-4) + 4
  =
  0
  ตัวอย่างที่ 2
  -16 + 12 + 4
  =
  0
  0
  =
  0 เป็นสมการที่เป็นจริง
  2) แทน x ด้วย 1 ในสมการ -x2 - 3x + 4 = 0
  จะได้
  -12 - 3(1) + 4
  =
  0
  -1 - 3 + 4
  =
  0
  0
  =
  0 เป็นสมการที่เป็นจริง
  ดังนั้น -4 และ 1 เป็นคำตอบของสมการ -x2 - 3x + 4 = 0
  ตอบ///-4 และ 1


จงแก้สมการต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัวและ a ≠ 0  ตัวอย่างที่ 4 จงแก้สมการ -6x2 + 12x - 6 = 0
  วิธีทำ -6x2 + 12x - 6 = 0
  -6(x2 - 2x + 1) = 0
  นำ -6 มาหารทั้งสองข้างของสมการ
  จะได้
  x2 - 2x + 1
  =
  0
  (x - 1)(x - 1)
  =
  0
  ดังนั้น
  x - 1
  =
  0
  จะได้
  x
  =
  1
  ตรวจสอบ แทน x ด้วย 1 ในสมการ -6x2 + 12x - 6 = 0
  จะได้
  -6(1)2 + 12(1) - 6
  =
  0
  ตัวอย่างที่ 4
  -6 + 12 - 6
  =
  0
  0
  =
  0 เป็นสมการที่เป็นจริง
  ดังนั้น 1 เป็นคำตอบของสมการ -6x2 + 12x - 6 = 0
  ตอบ///11. จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)

2. จงแก้สมการต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)


ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 177470
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155