แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 8) (การหาค่าสูงสุด ต่ำสุด และแกนสมมาตรของสมการพาราโบลา)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จากสมการ y = x2 - 8x + 15 จงหาคำตอบโดยไม่ต้องเขียนกราฟ

 1. สมการมีจุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด


 2. จุดยอดมีค่าเท่าใด


 3. แกนสมมาตรของกราฟคือ สมการใด


 4. ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y คือค่าใด
  คำตอบ 
 

2. จากสมการ 2y = 5x2 - x - 1 จงหาคำตอบโดยไม่ต้องเขียนกราฟ

 1. สมการมีจุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด


 2. จุดยอดมีค่าเท่าใด


 3. แกนสมมาตรของกราฟคือ สมการใด


 4. ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y คือค่าใด
  คำตอบ 
 

3. จากสมการ y = x2 + 8x จงหาค่า x ที่ทำให้ y มีค่าต่ำสุด
  คำตอบ 
 

4. จากสมการ y = 5x2 - 10x จงหาว่า สมการพาราโบลานี้ตัดแกน x ที่จุดใดบ้าง
  คำตอบ 
 

5. จุดต่ำสุดของกราฟ y = 3(x + 4)2 - 7 คือจุดใด
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จากสมการ ให้หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของ y และมีค่าเท่าใด
  คำตอบ 
 

7. จากสมการ y = -2x2 - 5 จงหาจุดตัดแกน x
  คำตอบ 
 

8. ถ้าจุด (a, 1) เป็นจุดบนกราฟ y = 4x2 + 3x จงหาค่าของ a
  คำตอบ 
 

9. จากสมการ y = 3x2 - 24x + 21 จงหาจุดตัดแกน x
  คำตอบ 
 

10. จากสมการ y = 5x2 จงหาค่าของ x ที่ทำให้ y มีค่าต่ำสุด
  คำตอบ 
 

11. จากสมการ y = -4x2 - 9 จะได้จุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ที่จุดใด
  คำตอบ 
 

12. จงหาแกนสมมาตรของสมการ y = -2(x - 5)2 - 2
  คำตอบ 
 

13. จงหาค่าของ x ที่ทำให้ค่า y ในสมการพาราโบลา y = -7x2 + 5 มีค่าสูงสุด
  คำตอบ 
 

14. กราฟของสมการ y = 2x2 + 3x - 9 ตัดแกน y ที่จุดใด
  คำตอบ 
 

15. ถ้าจุด (a, 3) เป็นจุดบนกราฟ จงหาค่าของ a
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 23618
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155