การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (3)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า1 หน้า2 หน้า4 หน้า5

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (ต่อ)

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b ,c เป็นจำนวนเต็ม และ a ≠ 0, a ≠ 1, c ≠ 0


 • เพื่อความสะดวกในการหาข้อสรุปของวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนาม ax2 + bx + c เราจะเรียก ax2 ว่า พจน์หน้า เรียก bx ว่า พจน์กลาง และเรียก c ว่า พจน์หลัง

  พิจารณาการคูณพหุนามดีกรีหนึ่ง ต่อไปนี้โดยใช้สมบัติการแจกแจง

  (2x - 3)(3x + 1) = (2x - 3)(3x) + (2x - 3)(1)
    = (6x2 - 9x) + (2x - 3)
    = 6x2 + (-9x + 2x) - 3
    = 6x2 - 7x - 3

  จากการคูณข้างต้น เราอาจเขียนแผนภาพแสดงวิธีหาพจน์หน้า พจน์หลัง และพจน์กลางของพหุนามที่เป็นผลคูณได้ดังนี้  จากแผนภาพ แสดงพจน์หน้าของพหุนามในวงเล็บแรกคูณกับพจน์หน้าของพหุนามในวงเล็บหลัง ได้พจน์หน้าของพหุนามที่เป็นผลคูณ  จากแผนภาพ แสดงพจน์หลังของพหุนามในวงเล็บแรกคูณกับพจน์หลังของพหุนามในวงเล็บหลัง ได้พจน์หลังของพหุนามที่เป็นผลคูณ  จากแผนภาพ แสดงผลคูณระหว่างพจน์หน้าของพหุนามในวงเล็บแรกกับพจน์หลังของพหุนามในวงเล็บหลัง บวกกับผลคูณระหว่างพจน์หลังของพหุนามในวงเล็บแรกกับพจน์หน้าของพหุนามในวงเล็บหลัง ได้พจน์กลางของพหุนามที่เป็นผลคูณ

   ตัวอย่างที่ 10 จงแยกตัวประกอบของ 8x2 - 26x + 15
   วิธีทำ
   8x2 - 26x + 15
   =
   (2x - 5)(4x - 3)   ตัวอย่างที่ 11 จงแยกตัวประกอบของ 4x2 + 13x + 10
   วิธีทำ
   4x2 + 13x + 10
   =
   (4x + 5)(x + 2)   ตัวอย่างที่ 12 จงแยกตัวประกอบของ 12x2 + 5x - 2
   วิธีทำ
   12x2 + 5x - 2
   =
   (4x - 1)(3x + 2)  แบบฝึกหัดที่ 2 ข.

  จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ (คลิกที่โจทย์เพื่อดูคำตอบ)


  ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   เข้าชม : 31237
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155