ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบจำนวนเต็ม


ระดับชั้น : ม.1


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. จำนวนเต็มในข้อใด เรียงจากมากไปหาน้อย
 -18, -14, -11, -9  
 -6, -7, -8, -12  
 -4, 4, -5, 5  
 6, -4, -1, 1  

2. จำนวนเต็มในข้อใด เรียงจากน้อยไปหามาก
 -12, 9, -6, -5  
 -14, 4, -1, -5  
 -3, -2, 5, -6  
 -4, -3, -2, 1  

3. ถ้า 1, 4, 16, 64, 256, ... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด
 184  
 256  
 512  
 1,024  

4. 8, 19, 30, ... จำนวนที่ถัดไปสามจำนวน คือข้อใดต่อไปนี้
 9, 19, 29  
 35, 42, 49  
 41, 52, 63  
 31, 39, 47  

5. l-15l ...... l15l ควรเติมเครื่องหมายข้อใดลงในช่องว่าง
 =  
 >  
 <  
   

Advertisement
Advertisement

6. ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ
 l -20 l = l 20 l  
 l 12 l + l - 12 l = 0  
 l 40 l < l -400 l  
 l -35 l > l 34 l  

7. จงหาค่าสัมบูรณ์ของ -14, 18, -32, -24 เมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย
 -14, 18, -24, -32  
 18, -14, -32, -24  
 32, 24, 18, 14  
 -32, -24, 18, -14  

8. จำนวนในข้อใดเท่ากับ [(-16) + (-42)] + (-20)
 (-16) + [(-42) + (-20)]  
 [(-16) - (-42)] - (-20)  
 (-16) + [(-42) - (-20)]  
 (-16) - [(-42) + (-20)]  

9. ค่าของ a ÷ b ในข้อใด มีเครื่องหมายต่างจากข้ออื่น
 a = 9, b = 3  
 a = 4, b = -2  
 a = -3, b = -5  
 a = -7, b = -7  

10. ถ้า เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว ผลบวกทุกค่าของ x เท่ากับเท่าใด
 4  
 16  
 9  
 27  

11. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
 15 × 0 = x ดังนั้น x เท่ากับ 0  
 ค่าสัมบูรณ์และจำนวนตรงข้ามของ 20 คือ -20  
 (5 × 4) + (5 × 8) + (5 × 11) = 5 × 23  
 [(-m) × 1] × 1 = [(-m) ÷ 1] ÷ (-m)  

12. 5 × (-2) มีความหมายตรงกับข้อใด
 [(-5) + (-5)] × (-2)  
 [5 × (-2)] + [5 × (-2)]  
 (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2)  
 -2 × [5 + 5 + 5 + 5 + 5]  

13. กำหนดให้ a =15, b = -18 ดังนั้น a - b มีค่าตรงกับข้อใด
 3  
 -3  
 -33  
 33  

14. ถ้า (4 × 4) + (4 × 5) + (4 × 7) = a × 16 แล้ว a มีค่าเท่าใด
 4  
 5  
 6  
 7  

15. จงหาค่าของ -4 - (-8) - (-11) มีค่าเท่ากับข้อใด
 -15  
 15  
 -23  
 23  

16. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นจริง
 154 - (-16) = 138  
 216 + (-12) = 228  
 (-64) - 64 = -128  
 49 - (21 + 52) = 49 -21 + 52  

17. ประโยค 4 × (-10) × a = -40 เป็นจริง เมื่อ a มีค่าเป็นเท่าใด
 0  
 1  
 -1  
 2  

18. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนใด มีค่าเท่ากับ 64
 -64 + 1  
 (-64) + (-64)  
 (-60) + 4  
 4 × 4 × 4  

19. จงหาคำตอบของ (-4) - (-6) คือข้อใด
 จำนวนซึ่งห่างจาก 0 บนเส้นจำนวนไปทางขวามือ 2 หน่วย  
 จำนวนซึ่งห่างจาก 0 บนเส้นจำนวนไปทางซ้ายมือ 10 หน่วย  
 จำนวนซึ่งห่างจาก 4 บนเส้นจำนวนไปทางซ้ายมือ 6 หน่วย  
 จำนวนตรงข้ามของ 2  

20. ถ้า m = -6 แล้ว ประโยคใดเป็นเท็จ
 m + (-40) = -46  
 m + m + m + 35 = -17  
 m + m + m - 20 = -38  
 -12 + m + m = -24  

21. จงหาค่าของ l-14l + (-24) + l-19l เท่ากับข้อใด
 9  
 19  
 29  
 67  

22. ถ้า lx + 8l = 12 แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด
 4, -20  
 -4, 20  
 4, 20  
 -4, -20  

23. จำนวนเต็มในข้อใดมีค่าต่ำสุด
 (-9) - [(-10) + (-12)]  
 [(-9) - (-10)] - (-12)  
 [(-9) + (-10) + (-12)]   
 (-9) - [(-10) - (-12)]  

24. จำนวนตรงข้ามของ x เท่ากับเท่าใด เมื่อ x = [(-14) - 5] - (-9)
 -10  
 10  
 -18  
 18  

25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
 ถ้า x และ y แทนจำนวนเต็มใดๆ แล้ว x × 0 = 0 × x จะได้ x = y  
 ถ้า x, y และ z แทนจำนวนเต็มใดๆ แล้ว x × y = y × z จะได้ x = z  
 ถ้า n แทนจำนวนนับใดๆ แล้ว 3n + 1 เป็นจำนวนคู่   
 0 เป็นจำนวนคู่  

26. จงหาค่าของ -[(14 - 23) - (9- l -16 l)]
 2  
 -16  
 -18  
 34  

27. ถ้า (a × 12) × b = a × (-72) โดยที่ a ≠ 0 แล้ว จงหาค่าของ b
 9  
 -6  
 7  
 -8  

28. จงหาค่าของ l- 4l - (-2) - l(-8) - 9l - (-15) มีค่าเท่ากับข้อใด
 -6  
 2  
 4  
 8  

29. จงหาค่าสัมบูรณ์ของ (-45) - (-10) + 15 มีค่าเท่ากับข้อใด
 l40l  
 l-40l  
 l20l  
 l-20l  

30. จงหาค่าของ ตรงกับข้อใด
   
 5  
 6  
 7  

31. ผลลัพธ์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 -6 + 4  
 l 4 - 6 l  
 -6 - (-8)  
 2(-2) + 6  

32. a ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
 (-8) ÷ (-4) = a  
 (-7) × a = 14  
 14 - 2a = 10  
 a - (-3) = 9  

33. -[-5 - (-4)] + (-11) มีค่าเท่ากับข้อใด
 -2  
 -6  
 -10  
 -12  

34. จงหาค่าของ (-11) [(-48) ÷ (-6)] มีค่าเท่ากับเท่าใด
 -88  
 -44  
 44  
 88  

35. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 2
 [(-12) × 3] - 34  
 [510 ÷ (-17)] + [(-608) ÷ (-32)]  
 [323 ÷ (-19)] + [225 ÷ (-15)]  
 [14 × (-4)] + 54  

36. จงหาผลลัพธ์ของ [(-12) + 8] - (-5) + [(-17) + (-23)] มีค่าเท่ากับเท่าใด
 31  
 -25  
 -39  
 -49  

37. ถ้า [22 × (-12)] ÷ [3 × m] = 8 แล้ว m มีค่าเท่ากับเท่าใด
 11  
 -11  
 14  
 33  

38. จงหาค่าของ 4ab - bc - ac เมื่อกำหนดให้ a = 2, b = -5 และ c = -7
 -19  
 19  
 61  
 -61  

39. ถ้า la + bl = 24 ถ้า b = -1 แล้ว a จะเป็นจำนวนใดได้บ้าง
 23 หรือ -25  
 -23 หรือ 25  
 -23  
 25  

40. l-54l + (-3) - (-15) - 8 - (-2) (-5) มีค่าตรงกับข้อใด
 -18  
 38  
 48  
 24  

41. [(-225) ÷ (-15) × 0] + (-5) มีค่าเท่ากับข้อใด
 0  
 1  
 -3  
 -5  

42. ถ้า แล้ว x ต้องไม่เป็นจำนวนใด
 -2  
 2  
 0  
 1  

43. จงหาผลลัพธ์ของ [- (-18) + (225 ÷ (-45))] × [(-4) × 5]
 460  
 -460  
 260  
 -260  

44. กำหนดให้ a = -5, b = 2 และ c = -3 จงหาค่าของ
 0  
 -1  
 1  
 3  

45. กำหนดให้ A = (ab - c) ÷ d

..............b = (ac + d) ÷ b

โดยที่ a = -20, b = 4, c = 0 และ d = 8 แล้ว A + B มีค่ามากกว่า A - B เท่าใด
 2  
 4  
 -6  
 -10  

46. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 0
 [184 ÷ (-8)] + 0  
 [(-437) ÷ (-19)] + [(-899) ÷ (-29)]  
 [(-18) × (-23)] + [(-18) × 23]  
 (-15) ÷ 45  

47. จงหา -la - bl - [-a - (-c)] เมื่อ a = -5, b = -2 และ c = -4
 -6  
 -4  
 -2  
 -1  

48. จงหาค่าของ - [- (-2) + 5 + (-6) + 1]
 1  
 2  
 -1  
 -2  

49. มีค่าตรงกับข้อใด
 -2  
 2  
 -4  
 4  

50. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
 -9 = - l-9l  
 l0l = l10l - l-10l  
 l-23l = -23  
 l49l = l-49l  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 43708
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155