การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (3)


ระดับชั้น : ม.1
ในการหาผลคูณของจำนวนเต็ม นอกจากจะใช้วิธีตั้งคูณตามที่เรียนมาแล้ว นักเรียนอาจใช้สมบัติการแจกแจง หรือจัดรูปของจำนวนในกรณีที่จำนวนนั้นสามารถเขียนในรูปอื่นๆ ที่ช่วยให้การคำนวณได้ง่ายขึ้น

เรามาพิจารณาการหาผลคูณต่อไปนี้แบบฝึกทักษะทดสอบความเข้าใจ

1. จงหาผลคูณ2. จงหาผลลัพธ์


วิธีการคำนวณต่างๆ เกี่ยวกับจำนวนเต็มที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนำมาใช้กับจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) คือ รูปแบบของการเขียนตัวเลขอย่างหนึ่ง หรือเลขยกกำลังนั่นเอง มักใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ หรือวิศวกร เพื่อให้สามารถเขียนหรือนำเสนอจำนวนที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก และใช้คำนวณต่อได้ง่ายขึ้น

แนวความคิดพื้นฐานของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปจะเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังฐานสิบ

จำนวนบวกที่มีค่ามากๆ หรือมีค่าน้อยๆ ในทางวิทยาศาสตร์นิยมเขียนจำนวนดังกล่าวในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรูปทั่วไปเป็น a × 10n เมื่อ 1 ≤ A ≤ 10 และ n แทนจำนวนเต็ม เช่น

จำนวนธรรมดา
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
1
0.1 × 101
50
5.0 × 102
3,720,000,000
3.72 × 109
-0.0,000,000,041
-4.1 × 10-9
ดังตัวอย่าง 1 และ 2


น้องๆ ทดสอบความเข้าใจด้วยการหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ด้วยรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่มาข้อมูล : สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2544.
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2551

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 18689
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155