พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (2)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า1 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


การคูณพหุนาม

พิจารณาการคูณพหุนามกับพหุนามซึ่งทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงดังต่อไปนี้

การหาผลคูณของพหุนามสรุปได้ดังนี้


ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณ (x + 4)(3x2 - x)
วิธีทำ (x + 4)(3x2 - x) = (x)(3x2) + (x)(-x) + (4)(3x2) + (4)(-x)
= 3x3 - x2 + 12x2 - 4x
= 3x3 + 11x2 - 4x
ตอบ///3x3 + 11x2 - 4x

การหาผลคูณของพหุนาม อาจเขียนการคูณในแนวตั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ การเขียนการคูณในแนวตั้ง ถ้าพหุนามที่นำมาคูณกันมีดีกรีไม่เท่ากัน นิยมใช้พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าพหุนามที่นำมาคูณกันมีดีกรีเท่ากันจะใช้พหุนามใดเป็นตัวตั้งก็ได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการหาผลคูณของเอกนามกับพหุนาม และการหาผลคูณของพหุนามกับพหุนามในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว

ตัวอย่างที่ 4 จงหาผลคูณของ 2xy กับ 3x2 - y
วิธีทำ (2xy)(3x2 - y) = (2xy)(3x2) + (2xy)(-y)
= 6x3y - 2xy2
ตอบ///6x3y - 2xy2

แบบฝึกหัด

จงหาผลคูณต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 44145
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155