พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (1)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


ทบทวนพหุนาม

การบวกและการลบพหุนาม

การหาผลบวกและผลลบของพหุนาม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

การหาผลบวกของพหุนามทำได้โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวก และถ้ามีพจน์ที่คล้ายกัน ให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

การหาผลลบของพหุนามทำได้โดยบวกพหุนามตัวตั้ง ด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบ


ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกและผลลบของ 3x2 - 4x + 2 และ 7x - 3 โดยใช้พหุนามแรกเป็นตัวตั้ง
วิธีทำ หาผลบวก
(3x2 - 4x + 2) + (7x - 3) = 3x2 - 4x + 2 + 7x - 3
= 3x2 + 3x - 1
ตอบ///3x2 + 3x - 1
หาผลลบ
(3x2 - 4x + 2) - (7x - 3) = 3x2 - 4x + 2 + (-7x) + 3
= 3x2 - 11x + 5
ตอบ///3x2 - 11x + 5

การคูณเอกนามกับพหุนาม

การหาผลคูณของเอกนามกับพหุนาม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

การหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามทำได้โดยนำเอกนามไปคูณแต่ละพจน์ของพหุนาม แล้วนำผลคูณเหล่านั้นมาบวกกัน

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลคูณของ 2x กับ -5x2 + 6x - 4
วิธีทำ (2x)(-5x2 + 6x - 4) = (2x)[(-5x2) + 6x + (-4)]
= (2x)(-5x2) + (2x)(6x) + (2x)(-4)
= -10x3 + 12x2 - 8x
ตอบ///-10x3 + 12x2 - 8x
ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลคูณ (8x3 + 4x -11)(-7x2)
วิธีทำ (8x3 + 4x - 11)(-7x2) = [8x3 + 4x + (-11)](-7x2)
= (8x3)(-7x2) + (4x)(-7x2) + (-11)(-7x2)
= -56x5 - 28x3 + 77x2
ตอบ///-56x5 - 28x3 + 77x2

การหารพหุนามด้วยเอกนาม

การหารพหุนามด้วยเอกนาม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

การหาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่ไม่เป็นศูนย์ ทำได้โดยหารแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนาม แล้วนำผลหารเหล่านั้นมาบวกกัน

ถ้าการหารพหุนามด้วยเอกนามได้ผลหารเป็นพหุนาม แล้วจะกล่าวว่าการหารนั้นเป็นการหารลงตัว

ความสัมพันธ์ของตัวหาร ผลหาร และตัวตั้งในกรณีที่เป็นการหารลงตัว เป็นดังนี้

        ตัวหาร x ผลหาร = ตัวตั้ง

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลบวกของพหุนามต่อไปนี้ โดยใช้พหุนามแรกที่กำหนดให้เป็นตัวตั้ง
2. จงหาผลลบของพหุนามต่อไปนี้ โดยใช้พหุนามแรกที่กำหนดให้เป็นตัวตั้ง
3. จงหาผลคูณต่อไปนี้
4. จงหาผลหารต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 91390
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155