จำนวนและตัวเลข (4)


ระดับชั้น : ม.1คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>3. ระบบตัวเลขฐานสอง

การเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสองมีหลักการเช่นเดียวกับการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสิบและฐานห้า ในระบบตัวเลขฐานสองใช้เลขโดดเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 ค่าประจำหลักอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น 2 หลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐานสอง แสดงให้เห็นดังในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงหลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐานสอง


การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐานสอง เช่น 130103สอง มีความหมาย ดังนี้

  130103สอง = (1 × 25) + (3 × 24) + (0 × 23) + (1 × 22) + (0 × 21) + (3 × 1)

เรียกประโยคข้างต้นนี้ว่า การเขียน 130103สอง ในรูปกระจาย ในที่นี้

  3
  อยู่ในหลักที่หนึ่ง
  3
  มีค่าเป็น
  3 × 1
  0
  อยู่ในหลักที่สอง
  0
  มีค่าเป็น
  0 × 21
  1
  อยู่ในหลักที่สาม
  1
  มีค่าเป็น
  1 × 22
  0
  อยู่ในหลักที่สี่
  0
  มีค่าเป็น
  0 × 23
  3
  อยู่ในหลักที่ห้า
  3
  มีค่าเป็น
  3 × 24
  1
  อยู่ในหลักที่หก
  1
  มีค่าเป็น
  1 × 25

แสดงค่าเลขโดดใน 130103สอง ในตารางได้ ดังนี้


  ผลลัพธ์ที่หาได้จาก (1 × 25) + (3 × 24) + (0 × 23) + (1 × 22) + (3 × 1) คือ 87 ซึ่งเป็นค่าของ 130103สอง

  ที่เขียนในระบบตัวเลขฐานสิบ นั่นคือ 130103สอง = 87น้องๆ ทำแบบทดสอบความเข้าใจต่อไปนี้

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ


2. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสอง (ใช้วิธีหารด้วย 2)4. ระบบตัวเลขฐานสิบสอง

การเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสิบสองมีหลักการเช่นเดียวกันกับการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในระบบตัวเลขฐานสิบสองใช้เลขโดดสิบสองตัว แต่เรามีเลขโดดใช้เพียงสิบตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 จึงต้องเพิ่มสัญลักษณ์แทนเลขโดดอีกสองตัว ในที่นี้ใช้ A และ B แทนสิบและสิบเอ็ด ตามลำดับ ค่าประจำหลักอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น 12 หลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐานสิบสองแสดงดังในตารางต่อไปนี้


  การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐานสิบสอง เช่น 4A0B3สิบสอง มีความหมาย คือ

  4A0B3สิบสอง = (4 × 124) + (A × 123) + (0 × 122) + (B × 121) + (3 × 1)


เรียกประโยคข้างล่างนี้ว่า การเขียน 4A0B3สิบสอง ในรูปกระจาย ในที่นี้

  3
  อยู่ในหลักที่หนึ่ง
  3
  มีค่าเป็น
  3 × 1
  B
  อยู่ในหลักที่สอง
  B
  มีค่าเป็น
  B × 121 = 11 × 121
  0
  อยู่ในหลักที่สาม
  0
  มีค่าเป็น
  0 × 122
  A
  อยู่ในหลักที่สี่
  A
  มีค่าเป็น
  A × 123 = 10 × 123
  4
  อยู่ในหลักที่ห้า
  4
  มีค่าเป็น
  4 × 124

แสดงค่าเลขโดดใน 4A0B3สิบสอง ในตารางได้ ดังนี้


  ผลลัพธ์ที่ได้จาก (4 × 124) + (A × 123) + (0 × 122) + (B × 121) + (3 × 1) คือ 100,359 ซึ่งเป็นค่าของ 4A0B3สิบสอง


   นั่นคือ 4A0B3สิบสอง = 100,359
น้องๆ ทดสอบความเข้าใจ ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปกระจาย2. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ


3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบสอง

ที่มาข้อมูล : สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2544.
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2551

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 10387
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155