ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 16)
 
ระดับชั้น : ป.3

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1.
 1 ชั่วโมง 15 นาที  
 1 ชั่วโมง 75 นาที  
 1 ชั่วโมง 5 นาที  

2.
 1 ชั่วโมง 25 นาที  
 1 ชั่วโมง 15 นาที  
 1 ชั่วโมง 5 นาที  

3.
 5 ปี 2 เดือน  
 6 ปี 2 เดือน  
 7 ปี 2 เดือน  

4.
 3 เดือน 17 วัน  
 3 เดือน 29 วัน  
 3 เดือน 14 วัน  

5.
 4 ชั่วโมง 15 นาที  
 3 ชั่วโมง 15 นาที  
 
การทำงานของระบบประสาท

ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ถ้าพิจารณาตามตำแหน่งโครงสร้างดังที่กล่าวมาแล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system หรือย่อว่า CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลังกับระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือเรียกย่อว่า PNS) ได้แก่ เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง

เมื่อพิจารณาในแง่ของการทำงานของระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง อาจแยกออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system หรือเรียกย่อว่า SNS) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System หรือเรียกย่อว่า ANS)

ก. ระบบประสาทโซมาติก

ระบบประสาทโซมาติกนี้จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย โดยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสมองเข้าสู่ไขสันหลังหรือสมอง และกระแสประสาทนำคำสั่งจากสมองจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทสมองหรือเส้นประสาทไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นกล้ามเนื้อลาย การทำงานของกล้ามเนื้อลายบางครั้งอาจทำงานได้โดยรับคำสั่งจากไขสันหลังเท่านั้น ตัวอย่างของการทำงานนี้ ได้แก่ การกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่หัวเข่าเบาๆ

เมื่อถูกเคาะที่หัวเข่ากระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกจะผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลังแล้วผ่านไปยังเซลล์ประสาทสั่งการโดยตรง ทำให้กระตุกขาทันทีที่สมองยังไม่สั่งงาน

แผนภาพแสดงรีเฟลกซ์ที่หัวเข่า

การกระตุกขาเป็นการตอบรับของหน่วยปฏิบัติงานที่เป็นกล้ามเนื้อลาย เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ กิริยาดังกล่าวเรียกว่า รีเฟลกซ์แอกชัน (reflex action) ซึ่งหมายถึง กิริยาของหน่วยปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมิได้มีการเตรียมหรือคิดล่วงหน้า เป็นการสั่งงานของไขสันหลังไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากสมองส่วนเซรีบรัม

รีเฟลกซ์แอกชันของการกระตุกขาหนีจากก้นบุหรี่จะซับซ้อนกว่ารีเฟลกซ์แอกชันที่เกิดจากการเคาะที่หัวเข่า คือ เมื่อเท้าเหยียบไฟที่ก้นบุหรี่กระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกจะผ่านเข้าสู่เซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลัง ผ่านไปเซลล์ประสาทประสานงานที่ไขสันหลัง แล้วจึงผ่านไปยังเซลล์ประสาทสั่งการ ทำให้กระตุกขาหนี ซึ่งเป็นรีเฟลกซ์แอกชัน ในขณะเดียวกันกระแสประสาทก็จะส่งไปยังสมองด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าร้อน สมองก็จะสั่งการลงมาทำให้เกิดพฤติกรรมร่วมกันอื่นๆ ตามมาภายหลัง เช่น การเอามือไปคลำที่ฝ่าเท้าบริเวณที่ร้อน เป็นต้น การเกิดพฤติกรรมร่วมในภายหลังนี้ไม่จัดว่าเป็นรีแฟลกซ์แอกชัน

แผนภาพแสดงรีเฟลกซ์เมื่อโดนไฟจากเทียน

การทำงานของระบบประสาทนี้เป็นวงจรที่เรียกว่า รีเฟลกซ์อาร์ก (reflex arc) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ 5 หน่วยดังแผนภาพ


บางครั้งรีแฟลกซ์อาร์กอาจไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ประสานงานก็ได้ เช่นกระตุกเมื่อเคาะที่หัวเข่าจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเพียงสองชนิดเท่านั้น

รีเฟลกซ์แอกชันบางอย่างมีหน่วยปฏิบัติงานเป็นกล้ามเนื้อเรียบหรือต่อมต่างๆ เช่น การปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร การไหลของน้ำนมขณะเด็กดูดนมแม่

การกระพริบตา การไอ การจาม ล้วนเป็นรีแฟลกซ์แอกชันที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รีแฟลกซ์แอกชันดังกล่าวมีศูนย์สั่งงานอยู่ที่สมอง

ข. ระบบประสาทอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ ซึ่งการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบด้วยกันคือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system) ซึ่ง 2 ระบบนี้จะมีการทำงานตรงข้ามกัน เช่น การเต้นของหัวใจ ระบบประสาทซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำให้หัวใจเต้นช้าและเบาลง เป็นต้น

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึก ซึ่งอาจจะอยู่ที่อวัยวะภายในหรือผิวหนังก็ได้ เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง จากไขสันหลังจะมีเซลล์ประสาทสั่งการที่นำกระแสประสาทออกจากไขสันหลังไปสู่ปมประสาทของระบบซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติก จากนั้นจะมีเซลล์ประสาทสั่งงานอีกเซลล์หนึ่งนำกระแสประสาทไปสั่งงานยังอวัยวะภายในหรือกล้ามเนื้อเรียบ

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จัดเป็นรีแฟลกซ์แอกชันที่มีหน่วยปฏิบัติงานเป็นกล้ามเนื้อเรียบหรือต่อมต่างๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังกระเพาะอาหาร หรือการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร การหลั่งน้ำนมขณะเด็กดูดนมแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว


  

6.
 17 นาฬิกา 30 นาที  
 14 นาฬิกา 30 นาที  
 13 นาฬิกา 30 นาที  

7.
การทำงานของระบบประสาท

ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ถ้าพิจารณาตามตำแหน่งโครงสร้างดังที่กล่าวมาแล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system หรือย่อว่า CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลังกับระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือเรียกย่อว่า PNS) ได้แก่ เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง

เมื่อพิจารณาในแง่ของการทำงานของระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง อาจแยกออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system หรือเรียกย่อว่า SNS) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System หรือเรียกย่อว่า ANS)

ก. ระบบประสาทโซมาติก

ระบบประสาทโซมาติกนี้จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย โดยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสมองเข้าสู่ไขสันหลังหรือสมอง และกระแสประสาทนำคำสั่งจากสมองจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทสมองหรือเส้นประสาทไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นกล้ามเนื้อลาย การทำงานของกล้ามเนื้อลายบางครั้งอาจทำงานได้โดยรับคำสั่งจากไขสันหลังเท่านั้น ตัวอย่างของการทำงานนี้ ได้แก่ การกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่หัวเข่าเบาๆ

เมื่อถูกเคาะที่หัวเข่ากระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกจะผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลังแล้วผ่านไปยังเซลล์ประสาทสั่งการโดยตรง ทำให้กระตุกขาทันทีที่สมองยังไม่สั่งงาน

แผนภาพแสดงรีเฟลกซ์ที่หัวเข่า

การกระตุกขาเป็นการตอบรับของหน่วยปฏิบัติงานที่เป็นกล้ามเนื้อลาย เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ กิริยาดังกล่าวเรียกว่า รีเฟลกซ์แอกชัน (reflex action) ซึ่งหมายถึง กิริยาของหน่วยปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมิได้มีการเตรียมหรือคิดล่วงหน้า เป็นการสั่งงานของไขสันหลังไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากสมองส่วนเซรีบรัม

รีเฟลกซ์แอกชันของการกระตุกขาหนีจากก้นบุหรี่จะซับซ้อนกว่ารีเฟลกซ์แอกชันที่เกิดจากการเคาะที่หัวเข่า คือ เมื่อเท้าเหยียบไฟที่ก้นบุหรี่กระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกจะผ่านเข้าสู่เซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลัง ผ่านไปเซลล์ประสาทประสานงานที่ไขสันหลัง แล้วจึงผ่านไปยังเซลล์ประสาทสั่งการ ทำให้กระตุกขาหนี ซึ่งเป็นรีเฟลกซ์แอกชัน ในขณะเดียวกันกระแสประสาทก็จะส่งไปยังสมองด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าร้อน สมองก็จะสั่งการลงมาทำให้เกิดพฤติกรรมร่วมกันอื่นๆ ตามมาภายหลัง เช่น การเอามือไปคลำที่ฝ่าเท้าบริเวณที่ร้อน เป็นต้น การเกิดพฤติกรรมร่วมในภายหลังนี้ไม่จัดว่าเป็นรีแฟลกซ์แอกชัน

แผนภาพแสดงรีเฟลกซ์เมื่อโดนไฟจากเทียน

การทำงานของระบบประสาทนี้เป็นวงจรที่เรียกว่า รีเฟลกซ์อาร์ก (reflex arc) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ 5 หน่วยดังแผนภาพ


บางครั้งรีแฟลกซ์อาร์กอาจไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ประสานงานก็ได้ เช่นกระตุกเมื่อเคาะที่หัวเข่าจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเพียงสองชนิดเท่านั้น

รีเฟลกซ์แอกชันบางอย่างมีหน่วยปฏิบัติงานเป็นกล้ามเนื้อเรียบหรือต่อมต่างๆ เช่น การปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร การไหลของน้ำนมขณะเด็กดูดนมแม่

การกระพริบตา การไอ การจาม ล้วนเป็นรีแฟลกซ์แอกชันที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รีแฟลกซ์แอกชันดังกล่าวมีศูนย์สั่งงานอยู่ที่สมอง

ข. ระบบประสาทอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ ซึ่งการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบด้วยกันคือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system) ซึ่ง 2 ระบบนี้จะมีการทำงานตรงข้ามกัน เช่น การเต้นของหัวใจ ระบบประสาทซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำให้หัวใจเต้นช้าและเบาลง เป็นต้น

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึก ซึ่งอาจจะอยู่ที่อวัยวะภายในหรือผิวหนังก็ได้ เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง จากไขสันหลังจะมีเซลล์ประสาทสั่งการที่นำกระแสประสาทออกจากไขสันหลังไปสู่ปมประสาทของระบบซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติก จากนั้นจะมีเซลล์ประสาทสั่งงานอีกเซลล์หนึ่งนำกระแสประสาทไปสั่งงานยังอวัยวะภายในหรือกล้ามเนื้อเรียบ

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จัดเป็นรีแฟลกซ์แอกชันที่มีหน่วยปฏิบัติงานเป็นกล้ามเนื้อเรียบหรือต่อมต่างๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังกระเพาะอาหาร หรือการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร การหลั่งน้ำนมขณะเด็กดูดนมแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว


 18 วัน  
 17 วัน  
 16 วัน  

8.
 8 ปี 5 เดือน  
 7 ปี 7 เดือน  
 6 ปี 4 เดือน  

9.
 2 ชั่วโมง 30 นาที  
 1 ชั่วโมง 30 นาที  
 1 ชั่วโมง 15 นาที  

10.
 5 เดือน  
 6 เดือน  
 7 เดือน  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 2974 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved