สกอ.ผุด 3 แนวยกคุณภาพทันสมัย ปรับเกณฑ์หลักสูตรระดับป.ตรี-บัณฑิตศึกษาเลขาธิการกกอ.เผยสกอ.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผุด 3 แนวยกคุณภาพทันสมัย ปรับเกณฑ์หลักสูตรระดับป.ตรี-บัณฑิตศึกษา
นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาทบทวนภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.การแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ทั้งในหลักสูตรทางวิชาการ ที่มุ่งให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยหลักสูตรแบบปกติ และแบบก้าวหน้า

นายพินิติกล่าวต่อว่า 2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และให้ความสำคัญกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยทุกหลักสูตรต้องเรียนอย่างน้อย 30 หน่วยกิต มีการปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ ขณะเดียวกันจะกำหนดสัดส่วนหน่วยกิตวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติให้มีความใกล้เคียงกัน กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ที่ เข้าใหม่

"3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับปริญญาที่สอน เป็นต้น นอกจากนี้มีการปรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเน้นประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และ 4.ปรับรายละเอียดต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตร ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง เพิ่มหัวข้อการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรอีกด้วย" เลขาธิการ กกอ. กล่าวที่มาข้อมูล : ข่าวสดรายวัน
21 กันยายน พ.ศ.2558

    เรื่อง :
    เข้าชม : 12343
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155