สมการ (2)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 3หน้า 4

การแก้สมการ

การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการ

การตรวจสอบ คือ การนำคำตอบของสมการไปแทนค่าตัวแปรในสมการ ถ้าทำให้สมการเป็นจริง (จำนวนทางซ้ายเท่ากับจำนวนทางขวา) แสดงว่า คำตอบของสมการที่ได้ถูกต้อง แต่ถ้าทำให้สมการไม่เป็นจริง (จำนวนทางซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางขวา) แสดงว่าคำตอบที่ได้ไม่ถูกต้อง

ในกรณีแก้สมการนั้น เราจะใช้สมบัติของการเท่ากันทั้ง 4 ประการ คือ สมบัติการบวก ลบ คูณ และหารมาช่วย เรียกว่า การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

5.1 การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวก


ให้น้องๆ แก้สมการและแสดงวิธีการตรวจสอบ โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวก

5.2 การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการลบ


ให้น้องๆ แก้สมการและแสดงวิธีการตรวจสอบ โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการลบ


5.3 การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณ


ให้น้องๆ แก้สมการและแสดงวิธีการตรวจสอบ โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณ


5.4 การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการหาร


ให้น้องๆ แก้สมการและแสดงวิธีการตรวจสอบ โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการหาร


5.5 การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวก การลบ การคูณ และการหาร

น้องๆ ดูตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 41148
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155