คู่อันดับและกราฟ (4)


ระดับชั้น : ม.1



หน้า 1หน้า 2หน้า 3

การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด

ให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้

  กำหนดให้ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับน้ำหนัก 1.2 ปอนด์



 1. จงเติมตารางแสดงน้ำหนักจากสิ่งของต่างๆ ในหน่วยกิโลกรัม และปอนด์


 2. จงใช้ตารางในข้อ 1 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม และ หน่วยปอนด์


 3. จงใช้กราฟในข้อ 2 เพื่อหาว่าน้ำหนัก 10 กิโลกรัม เท่ากับกี่ปอนด์


 4. จงใช้กราฟในข้อ 2 เพื่อหาว่าน้ำหนัก 15 ปอนด์ จะหนักประมาณกี่กิโลกรัม

  วิธีทำ น้องๆ มีแนวการตอบคำถามได้ดังนี้

  1. แป้งมัน 1 กิโลกรัม น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 1 น้ำหนักเป็นปอนด์ 1.2 ปอนด์

   ฝรั่ง 3 กิโลกรัม น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 3 น้ำหนักเป็น 3.6 ปอนด์

   แครอท 5 กิโลกรัม น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 5 น้ำหนักเป็นปอนด์ 6 ปอนด์

   เด็กหญิงก้อยหนัก 22 กิโลกรัม น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 22 น้ำหนักเป็นปอนด์ 26.4 ปอนด์


  2. จากตารางเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัมและปอนด์ ได้ดังนี้



  3. น้ำหนัก 10 กิโลกรัม หนักเท่ากับ 12 ปอนด์


  4. น้ำหนัก 15 กิโลกรัม หนักประมาณ 18 ปอนด์


กราฟของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร

ให้น้องๆ พิจารณาประโยคในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง ปลากับปลาย มีส้มรวมกัน 10 ผล

 1. ถ้าถามว่าปลากับปลายมีส้มคนละกี่ผล ก็ไม่สามารถตอบได้แน่นอน


 2. ถ้าปลามีส้ม 1 ผล ปลายก็จะมีส้ม 9 ผล แต่ถ้าปลามีส้ม 2 ผล ปลายก็จะมีส้ม 8 ผล
ดังนั้น เราจึงนำมาเขียนลงในตารางแสดงจำนวนส้มของปลากับปลาย ได้ดังนี้





จากนั้น น้องๆ ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมเขียนกราฟแสดงคู่อันดับ ?





  เขียนกราฟแสดงคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการ x + y = 12 เมื่อ x, y แทนจำนวนนับได้ ดังนี้




ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 11434
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155