ความเท่ากันทุกประการ (1)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

พิจารณารูปต่อไปนี้


จะเห็นว่าสามารถเคลื่อนที่รูป A ไปทับรูป B ได้สนิท และสามารถเคลื่อนที่รูป C ไปทับรูป D ได้สนิท ในทางคณิตศาสตร์เมื่อสามารถเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูปหนึ่งไปทับรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่งได้สนิท จะกล่าวว่ารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามบทนิยามของความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตบนระนาบดังนี้


เมื่อรูปเรขาคณิต A และรูปเรขาคณิต B เท่ากันทุกประการ จะเขียนว่า รูป A รูป B อ่านว่า รูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B หรือ รูป A หรือ รูป A และรูป B เท่ากันทุกประการ

การตรวจสอบว่ารูปเรขาคณิตสองรูปใดเท่ากันทุกประการหรือไม่อาจทำได้โดยใช้กระดาษลอกลายลอกรูปหนึ่งแล้วนำไปทับอีกรูปหนึ่ง ถ้าพบว่าทับกันได้สนิทแสดงว่ารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง

โดยทั่วไปความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง เป็นไปตามสมบัติต่อไปนี้


ความเท่ากันทุกประการของมุม

โดยทั่วไปความเท่ากันทุกประการของมุม เป็นไปตามสมบัติต่อไปนี้


แบบฝึกหัด

จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ รูปใดบ้างที่เท่ากันทุกประการ


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 55089
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155