พื้นฐานทางเรขาคณิต (3)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 4หน้า 5หน้า 6

การสร้างพื้นฐาน

ในเรขาคณิต เรียกการเขียนรูปโดยการใช้เครื่องมือสองชนิด คือ วงเวียน และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายไม้บรรทัด (สันตรง) แต่ไม่มีมาตราวัดวัดความยาวกำกับอยู่ ดังนั้น การสร้างที่ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงนั้น จะใช้เพื่อลากเส้นเท่านั้น และรูปที่ได้จากการสร้างจะต้องมีร่องรอยของการสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

การสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้ในการสร้างพื้นฐานต่อไปนี้ คือ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นที่กำหนดให้ และการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้

การสร้างส่วนของเส้นตรง

ในชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมหลายอย่าง มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องอาศัยการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ เช่น การตัดไม้ให้ยาวเท่ากับความยาวที่กำหนดให้ การตัดกางเกงให้มีความยาวเท่ากับความยาวที่กำหนดให้

การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้


น้องๆ มาดูตัวอย่าง การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ต่อไปนี้การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง เป็นการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงในการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหาจุดกึ่งกลางส่วนของเส้นตรงโดยการวัดความยาวส่วนของเส้นตรงนั้น แล้วหารความยาวของส่วนของเส้นตรงที่วัดได้นั้นด้วย 2 จากนั้น วัดหาจุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนั้น โดยวัดความยาวจากจุดปลายของเส้นตรงด้านใดด้านหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับผลหารที่ได้ นอกจากนั้น เรายังหาจุดกึ่งกลางของเส้นตรงได้ โดยการใช้วงเวียนได้อีกด้วย เช่น


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 22372
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155