พื้นที่ผิวและปริมาตร (5)


ระดับชั้น : ม.3


 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4
พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

น้องๆ ได้หาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ มาแล้ว ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติบางรูป

การหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติใดๆ เป็นการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น

การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก หาได้โดยหาพื้นที่ของด้านข้างทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของฐานทั้งสอง ซึ่งอธิบายโดยใช้รูปคลี่ได้ ดังนี้


พื้นที่ผิวของปริซึมเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดของรูปคลี่ของปริซึม


พื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดของรูปคลี่ของทรงกระบอก

*********::: (8) จงตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงวิธีทำ

ห้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากห้องหนึ่งกว้าง 5 เมตร ยาว 7.5 เมตร และสูง 5 เมตร
ถ้าต้องการทาสีเพดานห้องและภายในห้องทั้งสี่ด้าน บริเวณที่ทาสีจะมีพื้นที่เท่าใด ?

โดยปกติทั่วโลกมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปีละมากกว่า 1 ล้านครั้ง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ละครั้ง สถานีตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวที่กระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 3,100 แห่งจะส่งข้อมูลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินมารวมกัน จากนั้นคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงจะประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดและสร้างภาพสามมิติของโลกออกมาได้ วิธีการนี้เรียกว่า ไซสมิกโทโพกราฟฟี (Seismic Topography) ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่แพทย์ใช้ในการตรวจร่างกายของคนไข้เพื่อค้นหาเนื้องอก นักธรณีวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องโลกใช้วิธีการนี้เพื่อศึกษาโครงสร้างของโลก

จากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ทางธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลกตามลักษณะมวลสารเป็นชั้นใหญ่ๆ 3 ชั้นคือ เปลือกโลก (Crust) เนื้อโลก (Mantle) และ แก่นโลก (Core) พื้นดินที่เป็นทวีปและพื้นน้ำที่เป็นมหาสมุทรเป็นเปลือกโลก ซึ่งมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 35 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้เปลือกโลกเป็นส่วนของเนื้อโลกที่มีความหนาแน่นสูงเพราะประกอบด้วยซิลิเกต เหล็ก และแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ เนื้อโลกมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 2,830 กิโลเมตร ส่วนใจกลางโลกซึ่งเรียกว่าแก่นโลกนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ แก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) ที่เป็นของเหลว กับ แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) ที่เป็นของแข็ง แก่นโลกชั้นนอกมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 2,200 กิโลเมตร ส่วนแก่นโลกชั้นในมีรัศมีเฉลี่ยประมาณ 1,270 กิโลเมตร


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 30696
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155