พื้นที่ผิวและปริมาตร (3)


ระดับชั้น : ม.3


 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 4 หน้า 5
ปริมาตรของพีระมิดและกรวย


น้องๆ รู้จักปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกมาแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะต้องนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบในการหาปริมาตรของพีระมิดและกรวย เพื่อให้ได้แนวคิดในการหาปริมาตรของพีระมิดและกรวย

:::: ปริมาตรของพีระมิด


สมมติว่าเราเททรายจากพีระมิดลงในปริซึมที่มีพื้นที่ฐานเท่ากันและความสูงเท่ากันจำนวนสามครั้ง จึงจะได้ทรายเต็มปริซึมพอดี เราจึงคาดการณ์ว่าปริมาตรของพีระมิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาตรของปริซึมที่มีพื้นที่ฐานเท่ากันและความสูงเท่ากัน ซึ่งอาจแสดงความสัมพันธ์ได้ด้วยรูปภาพ ดังนี้


ในทางคณิตศาสตร์ ข้อความคาดการณ์ข้างต้นเป็นจริงตามความสัมพันธ์ต่อไปนี้โดยทั่วไปสูตรการหาปริมาตรของพีระมิด เป็นดังนี้

*********::: (5) จงตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงวิธีทำ

พีระมิดแก้วฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว และสูง 6 นิ้ว ใช้สำหรับการทดลอง
เรื่องการกระจายของแสง ปริมาตรของพีระมิดนี้เป็นเท่าใด ?
Click me !!! คลิกสิ 


:::: ปริมาตรของกรวย

น้องๆ ทราบแล้วว่า รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีจำนวนด้านมากๆ จะมีรูปร่างใกล้เคียงกับวงกลม ดังนั้น กรวยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับพีระมิดที่ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่มีจำนวนด้านมากๆ

น้องๆ ได้เห็นความสัมพันธ์ของปริมาตรของพีระมิดกับปริซึมที่มีพื้นที่ฐานเท่ากันและความสูงเท่ากันมาแล้ว ปริมาตรของกรวยก็สัมพันธ์กับปริมาตรของทรงกระบอกในทำนองเดียวกัน กล่าวคือเพื่อเป็นการตรวจสอบการหาปริมาณของกรวยข้างต้น น้องๆ อาจทำการทดลองเททรายจากทรงกระบอกที่มีพื้นที่ฐานเท่ากันและความสูงเท่ากันกับของกรวย จะพบว่า เททรายลงในกรวยที่มีขนาดใหญ่เท่ากันได้เต็ม 3 อันพอดี ซึ่งอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยรูปภาพได้ ดังนี้
*********::: (6) จงตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงวิธีทำ

กรวยใบตองจำนวน 100 ชิ้น ใส่ขนมกล้วยได้ 980 ลูกบาศก์เซนติเมตร และกรวยใบตองสูง 5 เซนติเมตร จงหาว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานกรวยใบนี้ยาวเท่าใด ? (กำหนดให้ π ≈ 3.14)


พิจารณาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจำลองที่ประกอบขึ้นจากแผ่นกระดาษบางๆ วางซ้อนกัน ดังรูป เราสามารถใช้มือดันกองกระดาษรูปซ้ายให้ค่อยๆ เอียงเป็นเหมือนรูปขวาได้ ถึงแม้รูปร่างจะเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปขวายังคงเท่ากับปริมาตรของรูปซ้าย สิ่งที่ต้องสังเกตก็คือ พื้นที่ฐานและความสูงของกองกระดาษรูปขวาไม่ได้เปลี่ยนแปลง


ข้อสังเกตนี้เป็นจริงสำหรับรูปเรขาคณิตสามมิติอื่นๆ เช่น ทรงกระบอก กรวยและพีระมิดด้วย


หลักการคงที่ของปริมาตรในลักษณะดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า หลักการของ คาวาลิเอริ (Cavalieri’s Principle) ตามชื่อของ โบนาเวนตูรา คาวาเอริ (Bonaventura Cavalieri) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี

จากหลักการของคาวาลิเอริ ช่วยให้เราหาปริมาตรของปริซึมเอียง ทรงกระบอกเอียง พีระมิดและกรวยเอียงได้ โดยใช้สูตรการคำนวณเช่นเดียวกับที่น้องๆ ได้เรียนมาแล้ว
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 26733
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155