แสงและทัศนอุปกรณ์ : ตาและการมองเห็นสี


ระดับชั้น : มัธยม 5


การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง (1) การสะท้อนของแสง (2)
การหักเหของแสง เลนส์บาง ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตา
ตาและการมองเห็นสี สี  


รูป 1.30 ส่วนประกอบที่สำคัญของตา
ตาคนและกล้องถ่ายรูปมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่คล้ายกันมาก ตาประกอบด้วยเลนส์ตา เป็นเลนส์รับแสง เรตินาทำหน้าที่คล้ายฟิล์มถ่ายรูป ถัดจากเรตินาเป็นใยประสาทซึ่งติดต่อกับประสาทตา ผ่านไปยังสมอง เวลามีแสงจากวัตถุตกบนเลนส์ตาจะเกิดภาพชัดที่เรตินา ตาจะเห็นวัตถุในลักษณะเดียวกับภาพของวัตถุที่ตกบนฟิล์มถ่ายรูป นอกจากนี้ ตายังมีม่านตาเพื่อทำหน้าที่ปรับความเข้มของแสงบนเรตินาให้พอเหมาะโดยเปลี่ยนขนาดของพิวพิล ม่านตาจึงทำหน้าที่คล้ายไดอะแฟรมของกล้องถ่ายรูป นอกจากนี้ ตายังมีกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาทำหน้าที่บังคับเลนส์ตาให้นูนมากหรือน้อย เพื่อให้เกิดภาพชัดบนเรตินา ส่วนนี้แตกต่างจากกล้องถ่ายรูป เพราะกล้องถ่ายรูปใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งเลนส์เพื่อให้เกิดภาพชัดบนฟิล์ม

ในการมองวัตถุ ตำแหน่งใกล้สุดที่ตาเห็นภาพชัดเรียกว่า จุดใกล้ และตำแหน่งไกลสุดที่ตาเห็นภาพชัด เรียกว่า จุดไกล สำหรับคนที่มีสายตาปกติ จุดใกล้อยู่ที่ระยะประมาณ 25 เซนติเมตร จากตา และจุดไกลจะอยู่ที่ระยะไกลมากหรือที่ระยะอนันต์

รูป 1.31 สายตาสั้นและการแก้ไข

สำหรับคนที่มีสายตาสั้น ระยะไกลที่ตามองเห็นจะไม่ใช้ระยะอนันต์แต่จะอยู่ที่จุด P ซึ่งอยู่ใกล้ตาเข้ามา รังสีขนานจะตัดกันที่จุด D ในตาก่อนถึงเรตินา R ดังรูป 1.31 ก. การแก้ไขสายตาสั้นให้มองเห็นชัดเจนเหมือนสายตาปกติจะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยเลนส์เว้าเพื่อช่วยให้รังสีขนานจากวัตถุไปรวมกันที่เรตินาพอดี ดังรูป 1.31 ข.

รูป 1.32 สายตายาวและการแก้ไข

คนที่มีสายตายาวจะเห็นจุดไกลเหมือนคนสายตาปกติ คือ เห็นภาพชัดที่ระยะอนันต์ แต่จะเห็นจุดใกล้อยู่ที่จุด X ซึ่งอยู่ห่างจากตาไกลกว่า 25 เซนติเมตร ทำให้ต้องวางวัตถุเล็กๆ หรือหนังสือในระยะไกลเกิน 25 เซนติเมตร จุดใกล้ของสายตาคนบางคนอาจจะถึง 80 เซนติเมตร ดังรูป 1.32 ก. สำหรับการแก้ไขสายตายาว ใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์นูนเพื่อให้รังสีจากวัตถุที่จุดใกล้ไปรวมกันที่เรตินาพอดี ดังรูป 1.32 ข.

ในการมองเห็นสีต่างๆ ส่วนสำคัญของตาที่ทำหน้าที่นี้คือ เรตินา ซึ่งมีเซลล์รับแสงเป็นจำนวนมาก เซลล์เหล่านี้มี 2 ชนิด คือเซลล์รูปกรวยและเซลล์รูปแท่ง เซลล์รูปแท่งจะไวเฉพาะต่อแสงที่มีความเข้มน้อย แต่ไม่สามารถจำแนกสีของแสงได้ ส่วนเซลล์รูปกรวยจะไวเฉพาะต่อแสงที่ความเข้มสูงน้อยกว่าความไวของเซลล์รูปแท่ง และสามารถจำแนกแสงแต่ละสีได้ด้วย เซลล์รูปกรวยยังแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด แต่ละชนิดมีความไวต่อแสงสีปฐมภูมิแต่ละสี คือชนิดที่หนึ่งมีความไวสูงสุดต่อแสงสีน้ำเงิน ชนิดที่สองมีความไวสูงสุดต่อแสงสีเขียว และชนิดที่สุดท้ายมีความไวสูงสุดต่อแสงสีแดง เวลามีแสงสีต่างๆ ผ่านเข้าตาเมื่อกระทบเรตินาเซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสีนั้นๆ จะถูกกระตุ้น สัญญาณที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านประสาทตาไปสู่สมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้สึกของการเห็นสีของแสงนั้น

ถ้ามีแสงสีอื่นนอกจากสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินมาเข้าตา เซลล์รับแสงรูปกรวยจำนวนมากกว่าหนึ่งชนิด จะถูกกระตุ้นพร้อมกันด้วยปริมาณมากน้อยของแสงสีที่ตกกระทบ สัญญาณทุกสัญญาณจะถูกส่งไปสู่สมองเพื่อให้สมองแปลออกเป็นความรู้สึกในการเห็นสีผสมของแสงนั้น

ในการมองแสงสีเขียวที่มีความสว่างมากเป็นเวลานานแล้วหันไปมองแสงขาวในทันที จะเห็นเป็นสีแดงม่วงแทนที่จะเห็นเป็นสีขาว ทั้งนี้ เพราะเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีเขียวนั้นเมื่อยล้าจนไม่พร้อมที่จะรับรู้ แสงสีเขียวใดๆ เมื่อสัญญาณที่ส่งไปสู่สมองมีแต่แสงสีแดงและแสงสีน้ำเงิน ดังนั้น เราจึงเห็นแต่แสงสีแดงม่วง

ตาของคนบางคนอาจเห็นได้ไม่ครบทุกสี ทั้งนี้ เพราะเซลล์รูปกรวยชนิดใดชนิดหนึ่งทำงานบกพร่อง เช่น ถ้าเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีเขียวบกพร่องก็จะไม่สามารถเห็นสีเขียว แต่จะเห็นเป็นสีอื่นที่ต่างไปจากตาคนปกติ เราเรียกความผิดปกติในการเห็นสีว่า การบอดสี

คนตาบอดสีส่วนมากจะบอดสีแดง และส่วนน้อยจะบอดสีน้ำเงิน การบอดสีนี้มักเป็นแต่กำเนิดและที่เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จึงไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ การบอดสีมักเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตาม การบอดสีอาจเกิดภายหลังการถือกำเนิดก็ได้ ถ้าเซลล์รูปกรวยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือเวลาคนคนนั้นแพ้ยาบงชนิด หรือถ้ามีเชื้อโรคบางชนิดทำลายเซลล์รับแสงรูปกรวยให้บกพร่อง การบอดสีด้วยสาเหตุเหล่านี้อาจรักษาให้ตาเป็นปกติได้ถ้าเซลล์รับแสงยังไม่เสื่อสภาพอย่างถาวร
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์เล่ม 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    เรื่อง : บทเรียนฟิสิกส์
    เข้าชม : 29859
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155