การเขียนและการอ่านตัวเลข
การเขียนและการอ่านตัวเลข รวมทั้งเครื่องหมายบางอย่างในภาษาอังกฤษเป็นข้อยุ่งยากแก่ผู้เริ่มสนใจภาษาอังกฤษอยู่ไม่น้อย เพราะมีจุดที่ต้องสังเกตและข้อปลีกย่อยที่มากมาย จึงควรศึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้อง

 1. ตัวเลขในภาษาอังกฤษมี 2 ชนิด คือ

  • Cardinal number ซึ่งแสดงถึงจำนวน ได้แก่ เลข 1, 2, 3, 4 ฯลฯ


  • Ordinal number แสดงลำดับที่ ได้แก่ 1st, 2nd, 3rd, 4th ฯลฯ

 2. การอ่านจำนวนที่เป็น Cardinal number นั้น ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเช่น 1 = one, 2 = two, 3 = three, ... แต่มีอยู่บางตัว เช่น 0 = Nought, Zero และ

  101
  =
  One hundred and one
  155
  =
  One hundred and fifty-five
  800
  =
  Eight hundred
  1,001
  =
  One thousand and one
  1,044
  =
  One thousand and forty – four
  1,963
  =
  One thousand nine hundred and sixty-three
  20,000
  =
  Twenty thousand
  30,837
  =
  Thirty thousand eight hundred and thirty-seven
  600,000
  =
  Six hundred thousand
  837,123
  =
  Eight hundred and thirty-seven thousand one hundred and twenty-three
  18,374,917
  =
  Eighteen million three hundred and seventy-four thousand nine hundred and seventeen
  1,000,000,000
  =
  A thousand million
  (ในอเมริกาจำนวนนี้เรียกว่า a billion ซึ่ง a billion ความหมายของอังกฤษ คือ หนึ่งล้านล้าน)

 3. ในการเขียนตัวเลขนั้น จำนวนตั้งแต่ 21 จนถึง 99 ต้องมี Hyphen คั่นระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบ เช่น

  21
  =
  twenty-one
  77
  =
  seventy-seven
  56
  =
  fifty-six
  98
  =
  ninety-eight

  และสำหรับจำนวนที่มากกว่า 100 ต้องใช้ and เชื่อมเฉพาะระหว่างหลักสุดท้ายเสมอ เช่น

  128
  =
  One hundred and twenty-eight
  4,836
  =
  Four thousand eight hundred and thirty-six

 4. ในการเขียน Ordinal number ที่แสดงถึงลำดับที่ เลขใดที่ลงท้ายด้วย 1 ใช้ st ต่อท้าย เลขใดที่ลงท้ายด้วย 2 ใช้ nd ต่อท้าย เลขใดที่ลงท้ายด้วย 3 ใช้ rd ต่อท้าย เลขจำนวนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วใช้ th ต่อท้ายดังตัวอย่าง

  21 (21st)
  =
  twenty-first
  32 (32nd)
  =
  thirty-second
  43 (43rd)
  =
  forty-third
  55 (55th)
  =
  fifty-fifth
หน้าต่อไป >>


ที่มาข้อมูล : UCLA New Wave Group. ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษ (Review grammar & Homophones). กังหัน,2540.

  เรื่อง : Tips & Tricks
  เข้าชม : 144824
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155