ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
บทเรียนฟิสิกส์
ศัพท์ฟิสิกส์
แบบฝึกหัดฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 
หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกฟิสิกส์ | บทเรียนฟิสิกส์

บทเรียนฟิสิกส์
   

คลื่นกล : สมบัติของคลื่น (2)
 
ระดับชั้น : มัธยม 5

ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย

ตารางด้านล่างนี้เป็นการเรียงอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 1,000 พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 1,000 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียวลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
1
the

ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว

51
which
อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน
2
of
แห่ง, ของ, จาก
52
do
ทำ, ปฏิบัติ
3
to
ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่
53
their
ของพวกเขา
4
and
และ
54
time
เวลา
5
a
อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
55
if
ถ้า, หาก, แม้ว่า
6
in
ใน, ข้างใน
56
will
จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ
7
is
เป็น, อยู่, คือ
57
way
ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน
8
it
มัน
58
about
รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ
9
you
คุณ, เธอ, ท่าน
59
many
มาก, หลาย
10
that
นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน
60
then
เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น
11
he
เขา (ผู้ชาย)
61
them
พวกเขา
12
was
เป็น, อยู่, คือ
62
write
เขียน
13
for
แทน, เป็น, สำหรับ, ให้
63
would
จะ, คงจะ, น่าจะ
14
on
บน, ในขณะ, ในที่
64
like
เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ
15
are
เป็น, อยู่, คือ
65
so
เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง
16
with
กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ
66
these
เหล่านี้, พวกนี้
17
as
ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน
67
her
เขา, ของเขา (ผู้หญิง)
18
I
ฉัน
68
long
ยาว
19
his
ของเขา (ผู้ชาย)
69
make
ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
20
they
พวกเขา
70
thing
ของ, สิ่ง
21
be
เป็น, อยู่, คือ
71
see
เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
22
at
ที่, ในการ, ถึง, โดย
72
him
เขา (ผู้ชาย)
23
one
หนึ่ง, เลขหนึ่ง
73
two
สอง, เลขสอง
24
have
มี, เป็น, ได้รับ
74
has
มี, เป็น, ได้รับ
25
this
นี่, เช่นนี้, อย่างนี้
75
look
ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง
26
from
ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก
76
more
มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
27
or
หรือ
77
day
วัน, กลางวัน
28
had
มี, เป็น, ได้รับ
78
could
สามารถ
29
by
โดย, ด้วย, ตาม
79
go
ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
30
hot
ร้อน
80
come
มา, เข้ามา, กลายเป็น
31
word
คำ, คำศัพท์
81
did
ทำ, ปฏิบัติ
32
but
แต่
82
number
จำนวน, ตัวเลข
33
what
อะไร
83
sound
เสียง
34
some
บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง
84
no
ไม่, เปล่า
35
we
เรา, พวกเรา
85
most
มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด
36
can
สามารถ
86
people
คน, ชาว, ประชาชน
37
out
ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น
87
my
ของฉัน
38
other
อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน
88
over
บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน
39
were
เป็น, อยู่, คือ
89
know
รู้, รู้จัก, ความรู้
40
all
ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน
90
water
น้ำ, ของเหลว
41
there
ที่นั่น, ตรงนั้น
91
than
กว่า
42
when
เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่
92
call
เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
43
up
เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก
93
first
อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก
44
use
ใช้, การใช้่
94
who
ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
45
your
ของคุณ
95
may
อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
46
how
อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด
96
down
ลง, ลงมา, ตก, หล่น
47
said
พูด, กล่าว, บอก
97
side
ด้าน, ข้าง, ฝ่าย
48
an
อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
98
been
เป็น, อยู่, คือ
49
each
คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง
99
now
เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
50
she
เขา (ผู้หญิง)
100
find
ค้น, หา, พิสูจน์ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์เล่ม 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จำนวนคนอ่าน 14801 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved