ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1 : การดุลสมการรีดอกซ์


ระดับชั้น : มัธยม 6


ปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี (1) เซลล์ไฟฟ้าเคมี (2) เซลล์ไฟฟ้าเคมี (3)

เราทราบกันแล้วว่าสมการเคมีที่สมบูรณ์จะต้องเป็นสมการที่ดุลตามกฎทรงมวลในการดุลสมการโดยทั่วๆ ไป ต้องทำจำนวนอะตอมของธาตุๆ หนึ่งให้เท่ากัน ทั้งก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยา สำหรับปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการจะต้องทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนในปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันเท่ากัน หากจำนวนอะตอมและจำนวนประจุรวมทางซ้ายและขวาของสมการให้เท่ากันด้วย

การดุลสมการรีดอกซ์อาจทำได้หลายวิธี ที่นิยมมี 2 วิธีคือ ดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน และดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน

ปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มและลดค่าเลขออกซิเดชัน จัดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ส่วนปฏิกิริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเลขออกซิเดชันไม่จัดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่นในปฏิกิริยารีดอกซ์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ ปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มเลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน คือปฏิกิริยาที่มีการลดเลขออกซิเดชัน

ให้พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้เขียนแผนภาพแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันได้ดังนี้จากสมการ Cr มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3 (เลขออกซิเดชันเปลี่ยนจาก 0 เป็น +3) แสดงว่า Cr ถูกออกซิไดส์ จึงเป็นตัวรีดิวซ์ ส่วน Ni2+ มีเลขออกซิเดชันลดลงเท่ากับ 2 (เลขออกซิเดชันเปลี่ยนจาก +2 เป็น 0) แสดงว่า Ni2+ ถูกรีดิวซ์ จึงเป็นตัวออกซิไดส์ จากนั้นทำเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดให้เท่ากันโดยใส่เลข 2 ไว้หน้า Cr และใส่เลข 3 ไว้หน้า Ni2+ จะทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นทั้งหมด 2 x 3 = 6 และเลขออกซิเดชันลดลงทั้งหมด 3 x 2 = 6 ดังนี้จากนั้นดุลจำนวนอะตอมโดยเติม 2 หน้า Cr3+ และ 3 หน้า Ni ดังสมการการดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน พอสรุปขั้นตอนที่สำคัญได้ดังนี้

 1. หาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดส์

 2. ทำเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้น และลดลงให้เท่ากัน โดยเขียนเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นไว้ข้างห้าตัวออกซิไดส์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงไว้หน้าตัวรีดิวซ์

 3. ดุลจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆ และประจุรวมทางซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากัน สำหรับในสารละลายกรดให้เติม H+ ส่วนในสารละลายเบสให้เติม OH- จากนั้นดุลจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยการเติมน้ำเข้าไปในปฏิกิริยาแล้วทำให้เลขสัมประสิทธิ์ต่ำสุด
การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

วิธีดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา ทำได้โดยแยกปฏิกิริยารีดอกซ์ออกเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาคือ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน แล้วดุลจำนวนอะตอมและจำนวนประจุให้เท่ากัน ดังตัวอย่าง

เมื่อใส่โลหะสังกะสีลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง พบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นดังสมการจากปฏิกิริยาตัวรีดิวซ์คือ Zn เพราะเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น +2 แสดงว่า Zn เสียอิเล็กตรอน 2 อิเล็กตรอน และ H+ เป็นตัวออกซิไดส์เพราะเลขออกซิเดชันลดลงจาก +1 เป็น 0 นั่นคือ H+ รับอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน เมื่อเขียนแยกเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาพร้อมทั้งดุลจำนวนอะตอมและจำนวนประจุของแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากัน จะได้ดังนี้

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน :ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน :ทำจำนวนอิเล็กตรอนที่รับในครึ่งปฏิกิริยารีดักชันให้เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่เสียในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยคูณ (2) กับ 2 ดังสมการรวมสมการ (1) และ (3) เข้าด้วยกันแบบพีชคณิตจะได้ปฏิกิริยารีดอกซ์ ดังนี้การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาที่กล่าวข้างต้น เป็นตัวอย่างการดุลสมการที่ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าปฏิกิริยารีดอกซ์นั้นเกิดขึ้นในสารละลายกรดหรือสารละลายเบส การดุลสมการจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาได้ดังนี้

 1. หาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนไปของตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์

 2. แยกปฏิกิริยารีดอกซ์ออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน แล้วดุลจำนวนอะตอมและจำนวนประจุในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากัน ดังนี้
   2.1 ดุลจำนวนประจุของอะตอมที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปให้เท่ากันโดยเติมอิเล็กตรอน
   2.2 ในสารละลายกรด
    ดุลจำนวนอะตอมของ O โดยเติม H2O
    ดุลจำนวนอะตอมของ H โดยเติม H+
   2.3 ในสารละลายเบส
    ดุลจำนวนอะตอมของ O โดยเติม H2O
    ดุลประจุโดยเติม OH-
 3. ทำจำนวนอิเล็กตรอนของสองครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากัน

 4. รวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกันแบบพีชคณิตเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว035 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

  เรื่อง : บทเรียนเคมี
  เข้าชม : 85045
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155