ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี : ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี


ระดับชั้น : มัธยม 5


ปิโตรเลียม โพลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สังเคราะห์ีี
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

กระบวนการกลั่นน้ำมัน การแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทำให้เกิดการขยายตัวในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในกระบวนการผลิต การขนส่ง การทิ้งกากของเสียจากการผลิต การนำปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้และการทิ้งขยะเมื่อใช้แล้ว เหล่านี้ย่อมมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อากาศ น้ำ และดินเปลี่ยนแปลงไป เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิต ภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตรายนี้เรียกว่า ภาวะมลพิษ สารที่ก่อให้เกิดมลพิษเรียกว่า สารมลพิษ

มลพิษทางอากาศ

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในยานพาหนะ ในบริเวณที่มียวดยานสัญจรไปมาคับคั่งหรือการจราจรติดขัดจะมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี้เป็นก๊าซพิษ ไม่มีสีและกลิ่น จะฟุ้งกระจายปะปนอยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเข้าไปก๊าซนี้จะรวมกับฮีโมโกลบินทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนไว้ได้ตามปกติ จะเกิดอาการเวียนศีรษะ หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน ถ้าร่างกายได้รับเข้าไปมากอาจทำให้เสียชีวิตได้

ในโรงงานที่ใช้พลังงานจากการเผาเชื้อเพลิง รวมทั้งในอุตสาหกรรมการถลุงแร่บางชนิด เช่น การถลุงถ่านหิน และการกลั่นน้ำมัน ส่วนใหญ่จะมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้น ก๊าซนี้เป็นอันตรายโดยตรงต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศบางส่วนจะรวมกับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ซึ่งเมื่อถูกน้ำฝนชะลงมาจะทำให้น้ำฝนเป็นฝนกรด และถ้ามีไอน้ำปนอยู่ด้วยจะทำปฏิกิริยากันและเกิดเป็นกรดซัลฟิวริก ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในบรรยากาศจะทำให้สิ่งก่อสร้างผุกร่อนเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าร่างกายได้รับก๊าซนี้ในปริมาณน้อยจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง โลหิตจาง แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อปอดโดยตรง ทำให้ปอดอักเสบ หลอดลมตีบตัน

มลพิษทางน้ำ

สาเหตุสำคัญเกิดจากการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชและผงซักฟอก สารเหล่านี้ได้ละลายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ฟอสเฟตซึ่งเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยและผงซักฟอก แม้จะไม่เป็นพิษโดยตรงต่อคนแต่ก็เป็นอาหารที่ดีของพืชน้ำบางอย่าง เช่น สาหร่าย ฉะนั้น ถ้าในน้ำมีปริมาณฟอสเฟตสูงกว่าปกติ คือสูงกว่า 15 ppm จะเป็นปริมาณที่ช่วยกระตุ้นการเจริญงอกงามของพืชน้ำได้ดีและรวดเร็ว เมื่อพืชน้ำตายจุลินทรีย์ในน้ำต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากในการย่อยสลายซากพืชเหล่านั้น เป็นเหตุให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเหลือน้อยลงและอาจหมดไปในที่สุด ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้

น้ำในธรรมชาติโดยปกติจะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ 5-7 ppm และบริเวณผิวน้ำจะมีออกซิเจนละลายอยู่มาก ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อยู่ในน้ำ ถ้าน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่น้อยหรือไม่มีเลยสิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะตาย ปริมาณของออกซิเจนในน้ำจึงแสดงถึงคุณภาพของน้ำในแหล่งนั้นๆ

โดยทั่วไปน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรมีออกซิเจนละลายอยู่ไม่น้อยกว่า 3 mg/dm3 น้ำในแม่น้ำลำคลองที่ไหลอยู่ในบริเวณก่อนถึงแหล่งชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ควรต่ำกว่า 4 mg/dm3

มลพิษทางดิน

สาเหตุทำให้ดินมีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและก่อให้เกิดมลพิษทางดินคือ การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย การสร้างเขื่อน การกำจัดสารพิษด้วยวิธีการฝังลงในดิน รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยการทิ้งบนดิน นอกจากนี้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่ใช้ในการปราบศัตรูพืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางดินด้วย
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว033 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 24354
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155