ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำแหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย

ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เป็นอย่างยิ่ง

แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย ดังนี้

 1. ด้านอุปโภคบริโภค

 2. การเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

 3. การทำอุตสาหกรรมต่างๆ

 4. อาชีพการประมงจากทรัพยากรป่าชายเลน

 5. อาชีพทำนาเกลือ

 6. แหล่งเชื้อเพลิงจากปิโตเลียม
การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำในประเทศไทย แบ่งออกได้ดังนี้

 1. ทรัพยากรประมงน้ำจืด การประมงน้ำจืดเป็นการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด ตามห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และบ่อเลี้ยง

  สภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำ เช่น ปริมาณอาหาร ลักษณะของแหล่งน้ำ ปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำ อุณหภูมิของน้ำ เป็นต้น


 2. ทรัพยากรประมงน้ำเค็ม อ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเค็มชนิดต่างๆ เช่น กุ้ง ปู ปลา หอย เต่า แมงกะพรุน ปะการัง เป็นต้น ภาพ****

  • ปะการัง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วยรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา โดยเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของสัตว์น้ำต่างๆ จึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย

  • สาหร่ายผมนาง เป็นสาหร่ายสีแดง ใช้บริโภคสด นำมาตากแห้งหรือสกัดทำวุ้นผง

  • จีไฉ่ สาหร่ายสีแดง เป็นแผ่นบาง สีม่วงเข้ม ใช้ประกอบอาหาร เป็นที่นิยมของชาวจีนและญี่ปุ่น

 3. ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นป่าที่เกิดบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงตามชายฝั่งทะเล ลักษณะเป็นป่าดิบเลนริมทะเล

  พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนที่สำคัญได้แก่ โกงกาง ตาบูน ปราสัก แสม ปราง ถั่วขาว ถั่วดำ ลำพู และลำแพน เป็นต้น นิยมนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาถ่านและทำฟืนเป็นส่วนใหญ่


 4. การทำนาเกลือ ทะเลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของมนุษย์ นอกจากสัตว์และพืชในทะเลจะเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุแล้ว เรายังสามารถนำเกลือจากทะเลมาใช้ประกอบอาหารและใช้ในการอุตสาหกรรมได้อีกด้วย การทำนาเกลือ
การอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ดังนั้น การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร่วมกันดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป
  เรื่อง :
  เข้าชม : 38336
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155