เคมีอินทรีย์ : สารประกอบของคาร์บอน


ระดับชั้น : มัธยม 5


สารประกอบของ
คาร์บอน
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
สารประกอบของคาร์บอนซึ่งมีหมู่อะตอม
ที่แสดงสมบัติเฉพาะ

ในสมัยแรกๆ ที่มีการแบ่งประเภทของสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสารที่พบในธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นออกเป็นสองประเภท คือ สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สารอนินทรีย์เป็นสารประกอบของธาตุต่างๆ ส่วนสารอินทรีย์เป็นสารประกอบของคาร์บอนที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น และเรียกวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ว่า เคมีอินทรีย์

ต่อมาในปี พ.ศ.2371 (ค.ศ.1828) ฟรีดริซ เวอเลอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน สามารถสังเคราะห์ยูเรียซึ่งเป็นสารอินทรีย์ จากสารอนินทรีย์ได้ ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับสารอินทรีย์เปลี่ยนไปคือ สารอินทรีย์สามารถสังเคราะห์ได้จากสารอนินทรีย์หรือสิ่งไม่มีชีวิต ปัจจุบันเคมีอินทรีย์หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบของคาร์บอน ยกเว้นสารประกอบอนินทรีย์บางชนิดของคาร์บอน เช่น สารประกอบออกไซด์ คาร์บอเนต และไฮโดรเจนคาร์บอเนต

นักเคมีได้วิเคราะห์หาองค์ประกอบต่างๆ ของสารประกอบในพืช สัตว์ ถ่านหินและปิโตรเลียม พบว่าเป็นสารประกอบของคาร์บอนที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นธาตุหลัก และยังพบว่ามีธาตุอื่น เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน กำมะถัน ฟอสฟอรัส และฮาโลเจน เป็นองค์ประกอบร่วมอยู่อีกด้วย

ข้อแตกต่างระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

สมบัติ สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์
ธาตุองค์ประกอบ ธาตุทุกชนิดทั้งโลหะ
และอโลหะ
C, H เป็นส่วนใหญ่
อาจมี O, N, S, P และแฮโลเจน
ชนิดพันธะ มีทั้งไอออนิกและ
โคเวเลนต์ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์
การละลายน้ำ ส่วนใหญ่ละลายได้ดี อาจละลายหรือไม่ละลายน้ำก็ได้
แต่ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำ
การเผาไหม้ ไม่ติดไฟ ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ อาจมีควันหรือเขม่า
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
Mp. Bp. สูง
ความดันไอต่ำระเหยยาก
Mp. Bp. ต่ำ
ความดันไอสูงระเหยง่าย
การนำไฟฟ้า ส่วนใหญ่นำได้ดี ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นพวกกรดอินทรีย์
อัตราการเกิดปฏิกิริยา เกิดเร็ว อาจไม่ต้องใช้
ความร้อนและคะตะลิสต์
เกิดช้า มักต้องใช้ความร้อนและคะตะลิสต์
การเกิดโพลิเมอร์ ไม่เกิด บางตัวสามารถเกิดได้
การเกิดไอโซเมอร์ ไม่เกิด บางตัวสามารถเกิดได้
ชนิดของโมเลกุลและ
สารประกอบ
อยู่เป็นสารประกอบ
หรือเป็นโครงผลึก
อยู่เป็นโมเลกุลมี ทั้งโมเลกุลเล็ก
และใหญ่ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว033 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 44807
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155