ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 : สูตรเคมีและสมการเคมี


ระดับชั้น : มัธยม 4ระบบปิดและระบบเปิด--l--มวลอะตอม--l--ขนาดโมเลกุล--l--มวลโมเลกุล--l--โมล--l--สูตรเคมีและสมการเคมี
สูตรเคมีและสมการเคมี

สูตรเคมี

สูตรเคมี คือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนธาตุหรือสารประกอบ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารประกอบ หรือแสดงจำนวนอะตอมที่มีอยู่ในธาตุนั้น (โมเลกุลของธาตุ) สูตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

 1. สูตรโมเลกุล (molecular formula)


 2. สูตรอย่างง่าย (emphirical formula)


 3. สูตรโครงสร้าง (structural formula)
สมการเคมี

สมการเคมี เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันจะได้สารใหม่ โดยระบุถึงจำนวนโมล สถานะ และปริมาณต่างๆ ที่พอดีกันและที่ได้จากปฏิกิริยา

รูปแบบของสมการบางชนิดที่ควรทราบ

 1. สมการการเตรียมก๊าซ O2

  2KmnO4 -----> K2MnO4 + MnO2 + O2
  2KClO3 -----> 2KCl + 3O2


 2. สมการการเตรียมก๊าซ Cl2

  2KmnO4 + 16HCl -----> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
  K2Cr2O7 + 14HCl -----> 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2


 3. กรด + เบส -----> เกลือ + น้ำ

  HCl + NaOH -----> NaCl + H2O
  CH3COOH + KOH -----> CH3COOK + H2O


 4. สารอินทรีย์ + O2 -----> CO2 + H2O

  2C4H10 + 13O2 -----> 8CO2 + 10H2O
  2C3H7OH + 9O2 -----> 6CO2 + 8H2O
  2C2H5COOH + 7O2 -----> 6CO2 + 6HO2


 5. พวกไฮโดรเจนคาร์บอเนต -----> คาร์บอเนต + H2O + CO2

  2NaHCO3 -----> Na2CO3 + H2O + CO2


 6. พวกคาร์บอเนต + กรด -----> เกลือ + H2O + CO2

  CaCO3 + 2HCl -----> CaCl2 + H2O + CO2
  Na2CO3 + 2HCl -----> 2NaCl + H2O + CO2


 7. พวกแอมโมเนีย + เบส -----> เกลือ + H2O + NH3

  NH4Cl + KOH -----> KCl + H2O + NH3
  (NH4)2SO4 + 2NaOH -----> Na2SO4 + 2H2O + 2NH3


 8. โลหะส่วนใหญ่ + กรด -----> เกลือ + H2

  Na + HCl -----> NaCl + H2
  Fe + H2SO4 -----> FeSO4 + H2
  Mg + 2HCl -----> MgCl2 + H2
  ยกเว้น Cu กับกรดบางชนิด เช่น HNO3 จะได้ก๊าซ NO2
  Cu + HNO3 -----> Cu(NO3)2 + H2O + NO2


 9. ออกไซด์ของโลหะ + H2O -----> สารละลายเบส

  Na2O + H2O -----> 2NaOH
  CaO + H2O -----> Ca(OH)2


 10. ออกไซด์ของอโลหะ + H2O -----> สารละลายกรด

  CO2 + H2O -----> H2CO3
  SO4 + H2O -----> H2SO3


 11. โลหะหมู่ 1 หรือ 2 + H2O -----> สารละลายเบส + H2

  2Na + 2H2O -----> 2NaOH + H2
  Ca + 2H2O -----> Ca(OH)2 + H2


 12. พวกไฮไดรด์ + H2O -----> สารละลายเบส + H2

  NaH + H2O -----> NaOH + H2
  CaH2 + H2O -----> Ca(OH)2 + H2


 13. พวกเปอร์ออกไซด์ + H2O -----> สารละลายเบส + O2

  Na2O2 + H2O -----> NaOH + O2


 14. พวกคาร์ไบด์ + H2O -----> สารละลายเบส + CH4 หรือ C2H2

  CaC2 + 2H2O -----> Ca(OH)2 + C2H2
  Al4C3 + 12H2O -----> 4Al(OH)3 + 3CH4ที่มาข้อมูล : รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์. เคมีรวม ม.4-5-6. กรุงเทพฯ.

  เรื่อง : บทเรียนเคมี
  เข้าชม : 45652
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155