สมดุลเคมี : การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล


ระดับชั้น : มัธยม 6


 
ปฏิกิริยาผันกลับได้
ภาวะสมดุล
ค่าคงที่สมดุล
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
หลักของเลอชาเตอลิเอ

การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล

เนื่องจากค่าคงที่สมดุล แสดงอัตราส่วนของความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้น ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลของสารแต่ละชนิดในสมการที่ดุลแล้ว ที่มีอยู่ ณ ภาวะสมดุลเราจึงใช้ค่า K ในการบอกให้ทราบว่า ณ ภาวะสมดุลมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือมีสารตั้งต้นเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ดังตัวอย่างต่อไปนี้


ตัวอย่างที่ 1 จากปฏิกิริยาดังแสดงในสมการต่อไปนี้

A(s) + 2B(g) + C(g) 2D(g)

ที่ภาวะสมดุลภายในภาชนะขนาด 2 dm3 มี A 4 mol B 4 mol C 2 mol และ D 6 mol จงคำนวณค่าคงที่สมดุล

วิธีทำตัวอย่างที่ 2

ในระบบ A(g) + B(g) 2C(g) เมื่อนำสาร A 3.00 mol และสาร B 1.00 mol ผสมกันในภาชนะที่มีปริมาตร 1 dm3 ที่ภาวะสมดุลก๊าซผสมประกอบด้วยสาร C 0.50 mol จงคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา

วิธีทำ
    จากสมการที่ดุลแล้วพบว่า สาร C 2 mol เกิดจากสาร A 1 mol ซึ่งทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร B 1 mol ถ้าต้องการสาร C 0.50 mol เราจะต้องคำนวณว่าใช้สาร A และสาร B ไปเท่าใด แล้วจึงคำนวณหาปริมาณของสารทั้งสามที่เหลืออยู่ ณ ภาวะสมดุล

    ในการคำนวณเรื่องสมดุล เราอาจทำเป็นขั้นตอนแสดงความเข้มข้นของสารที่ภาวะเริ่มต้น และภาวะสมดุลดังนี้ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ
www.lks.ac.th
http://chemsci.kku.ac.th

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 103872
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155