ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | บทเรียนเคมี

บทเรียนเคมี
   

สมดุลเคมี : ปฏิกิริยาผันกลับได้
 
ระดับชั้น : มัธยม 6

 
ปฏิกิริยาผันกลับได้
ภาวะสมดุล
ค่าคงที่สมดุล
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
หลักของเลอชาเตอลิเอ

ปฏิกิริยาผันกลับได้

ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่เราได้พบและศึกษามาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดอย่างสมบูรณ์ คือเกิดในทิศทางเดียว เช่น การเผาหินปูนในภาชนะเปิด จะเกิดการสลายตัวดังสมการเมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ คือหินปูนสลายตัวหมดแล้ว สารที่พบในภาชนะจะมีแต่สารผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ในบางปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาจมีการเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ด้วย ซึ่งเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาย้อนกลับ ถ้าหากปฏิกิริยาใดสามารถเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ เราจะเรียกปฏิกิริยานั้นว่า ปฏิกิริยาผันกลับได้


ข้อสังเกตเกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้

  1. เป็นปฏิกิริยาที่สารผลผลิตจากปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากัน ได้ผลผลิตที่เป็นสารผลิตภัณฑ์
  2. ปฏิกิริยาไปข้างหน้า และปฏิกิริยาผันกลับเกิดขึ้นพร้อมกัน
  3. ถ้าเริ่มต้นจากปฏิกิริยาด้านใด ให้ถือว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้า
  4. เขียนลูกศรคู่ () ในสมการ เพื่อแสดงว่าปฏิกิริยาผันกลับได้
  5. พบในปฏิกิริยาการสลายตัว ปฏิกิริยารวมตัว และปฏิกิริยาแทนที่
  6. ปฏิกิริยาผันกลับเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับภาวะของปฏิกิริยา เช่น อุณหภูมิ ความดัน สภาพละลายได้ และค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
  7. ปฏิกิริยาจะผันกลับได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานั้น


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ
www.lks.ac.th
http://chemsci.kku.ac.th
จำนวนคนอ่าน 36905 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved