หลักง่ายๆ ในการใช้ at, in, on และ toในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่พบ "คำบุพบท" (Preposition) ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงคำหรือกลุ่มคำซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลา (Time) และสถานที่ (Place) อยู่ 4 คำ คือ at, in, on และ to ปัญหาหลักก็คือแต่ละประโยคจะต้องเลือกคำไหนมาใช้ถึงจะถูกต้อง ยกตัวอย่างข้อความในย่อหน้าล่างนี้ มีการใช้ at, in, on และ to เพื่อบอกเวลาและสถานที่อยู่หลายแห่ง (ตามที่เน้นสีตัวหนังสือ)


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


I was born in Seattle, Washington on the 19th of April in 1961. Seattle is in the State of Washington in the United States. That was many years ago... Now, I live in Leghorn in Italy. I work at the British School. I sometimes go to a movie on the weekend. I meet my friends at the movie theater at 8 o'clock or later. In the summer, usually in August, I go home to visit my family in America. My family and I go to the beach and relax in the sun in the morning and in the afternoon! In the evening, we often eat at a restaurant with our friends. Sometimes, we go to a bar at night.


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


จากข้อความย่อหน้านี้ สังเกตให้ดีจะพบหลักในการเลือกใช้ Preposition ให้ถูกต้อง ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้


IN ใช้กับเดือน เช่น in May
  ใช้กับฤดูกาล เช่น in winter
  ใช้กับประเทศ เช่น in Greece
  ใช้กับชื่อเมือง เช่น in New York
  ใช้กับช่วงเวลาในวัน เช่น in the morning, in the afternoon หรือ in the evening
  แต่ !!! ตอนกลางคืนใช้ at night
ON ใช้กับวันที่เฉพาะเจาะจง เช่น on Friday, on New Year's Day, on April the 19th
  คนอเมริกันใช้ on กับสัปดาห์ด้วย เช่น on the weekend, on weekends
AT ใช้กับเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น at 7 o'clock, at 6.15, at night
  ใช้กับสถานที่เฉพาะเจาะจง เช่น at school
  คนอังกฤษใช้ at กับสัปดาห์ เช่น at the weekend, at weekends
TO ใช้กับคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่ไปยังที่หนึ่ง อาทิ go หรือ come เช่น
  He goes to school.
  She returned to the store.
  They are coming to the party tonight.


ถ้าพอจะจับหลักการเลือกใช้ at, in, on และ to กันได้แล้ว ลองมาทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันอีกสักครั้งได้ที่นี่ แบบฝึกหัดเรื่องการใช้ at, in, on และ to


ที่มาข้อมูล : http://esl.about.com

    เรื่อง : Tips & Tricks
    เข้าชม : 360102
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155