สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ : ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่


ระดับชั้น : มัธยม 5


สมบัติของธาตุในตารางธาตุ สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุทรานซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อม
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่

สารประกอบของธาตุหมู่ที่ 1

ธาตุหมู่ 1 คือธาตุที่อยู่ในแถวแรกของตารางธาตุ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า โลหะแอลคาไล (alkali metal) มีทั้งหมด 6 ธาตุ คือ ลิเทียม (Li) โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) รูบิเดียม (Rb) ซีเซียม (Cs) และแฟรนเซียม (Fr) ซึ่งเป็นธาตุที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง ละลายน้ำได้ดี ยกเว้น Li2CO3, Li3PO4 เสถียรต่อการเผา สารประกอบออกไซด์เมื่อละลายน้ำจะมีสมบัติเป็นเบส ส่วนสารประกอบคลอไรด์จะมีสมบัติเป็นกลาง ธาตุหมู่ 1 มีความว่องไวทางเคมีเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง เกิดปฏิกิริยาได้เร็วและรุนแรง

สารประกอบของธาตุหมู่ที่ 2

ธาตุหมู่ 2 คือ ธาตุที่อยู่ในแถวที่สองของตารางธาตุ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (alkaline earth metal) มีทั้งหมด 6 ธาตุ คือ เบริลเลียม (Be) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) สทรอนเซียม (Sr) แบเรียม (Ba) และเรเดียม (Ra) ซึ่งเป็นธาตุที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง ยกเว้น BeCl2 ธาตุหมู่ 2 เมื่อรวมกับไอออนที่มีประจุ -1 ส่วนใหญ่จะละลายน้ำได้ดี เมื่อรวมกับไอออนที่มีประจุ -2 และ -3 จะไม่ละลายน้ำ ยกเว้น MgSO4 สารประกอบออกไซด์เมื่อละลายน้ำจะมีสมบัติเป็นเบส (BeO เป็นทั้งกรดและเบส) ส่วนสารประกอบคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลาง (BeCl2 เป็นกรด) ธาตุหมู่ 2 มีความว่องไวทางเคมีเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง เกิดปฏิกิริยาค่อนข้างช้า จะเกิดเร็วในน้ำร้อนและไอน้ำร้อน

สารประกอบของธาตุหมู่ที่ 7

ธาตุหมู่ 7 คือ ธาตุที่อยู่ทาขวามือของตารางธาตุ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธาตุฮาโลเจน (halogen) มีอยู่ด้วยกัน 5 ธาตุ คือ ฟลูออรีน (F) คลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) ไอโอดีน (I) และแอสทาทีน (At) ซึ่งมีทั้งสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ สารประกอบออกไซด์และซัลไฟด์ เมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นกรด ธาตุหมู่ 7 เกิดสารประกอบที่มีธาตุองค์ประกอบเหมือนกันได้หลายชนิด และมีเลขออกซิเดชันต่างกัน ธาตุหมู่ 7 มีความสามารถในการทำปฏิกิริยาลดลงจากบนลงล่าง ธาตุคลอรีน โบรมีน ไอโอดีน ละลายได้ใน CCl4 ได้สารละลายที่ไม่มีสี สีส้ม และสีชมพูแกมม่วงตามลำดับ

ก๊าซเฉื่อย

ก๊าซเฉื่อยเป็นธาตุที่อยู่ทางขวามือสุดของตารางธาตุ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น inert gas, rare gas และ noble gas เป็นต้น มีทั้งหมด 6 ธาตุ คือ ฮีเลียม (He) นีออน (Ne) อาร์กอน (Ar) คริปทอน (Kr) ซีนอน (Xe) และเรดอน (Rn) ซึ่งเป็นธาตุที่มีสถานะก๊าซ และในธรรมชาติไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ปัจจุบันสามารถเตรียมสารประกอบของก๊าซเฉื่อยได้ เช่น XeF7, XeO3, XeOF2, KrF, และ RnF2 มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว032 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.
http://202.143.135.242/nongnuch/chem/dt/pp.html
http://sci.hatyaiwit.ac.th/present/com.ppt#10

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 54570
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155