มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(แอดมิชชั่น)

คณะ
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คณะครุศาสตร์
--------- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
6053.5000
5681.0000
--------- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
5944.5000
5373.0000
--------- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
5817.5000
5299.5000
--------- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
5739.0000
5343.1000
--------- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
6219.5000
5245.0000
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
5569.5000
4644.5000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--------- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5299.2500
4693.5000
--------- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4383.9000
2994.9000
--------- สาขาวิชาเคมี
4889.9000
4247.2500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5039.4000
4298.2500
--------- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5007.5000
4231.4000
--------- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูล)
5398.1000
3598.1000
--------- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มวิชาสื่อประสม)
4733.1000
2890.6500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4924.1500
3222.7500
--------- สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
-
-
--------- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-
-
--------- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (กลุ่มธุรกิจการเงิน)
4305.5000
3698.1000
--------- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (กลุ่มการจัดการคุณภาพ)
-
-
--------- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
4760.6000
3261.6500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4869.3500
3849.0000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--------- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4512.3500
3087.7500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
4114.6500
2991.7500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
5158.7500
3311.8750
--------- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4976.7500
3204.2500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5022.5000
3910.6500
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
4572.6000
3071.6000
--------- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4348.5000
3202.6000
--------- สาขาวิชาการจัดการอาคาร
4050.6000
2958.6000
--------- สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
5317.7500
3192.8750
คณะศิลปกรรมศาสตร์
--------- สาขาวิชาการออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์
4639.0000
3280.0000
--------- สาขาวิชาการออกแบบ ออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์
3231.7500
3231.7500
--------- สาขาวิชาจิตรกรรม
4134.2500
2848.2500
--------- สาขาวิชาการออกแบบ ออกแบบเครื่องแต่งกาย
4706.5000
2461.5000
--------- สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล)
5567.0000
4166.0000
--------- สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย
5799.0000
4210.0000
--------- สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร
6136.0000
4892.7500
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--------- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาญี่ปุ่น)
5959.0000
4723.2500
--------- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาจีน)
6383.2500
4993.5000
--------- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาฝรั่งเศส)
5945.7500
3518.0000
--------- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
6119.2500
5203.5000
--------- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
6308.7500
4882.5000
--------- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6047.5000
5360.0000
--------- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
6457.0000
4836.5000
--------- สาขาวิชาภาษาจีน
6450.0000
4699.5000
--------- สาขาวิชาภาษาไทย
5963.7500
3506.2500
--------- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5876.5000
4725.2500
--------- สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
5664.5000
4584.2500
--------- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารภาครัฐและเอกชน)
5072.0000
4364.0000
--------- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงบริหารการปกครองท้องถิ่น)
4630.2500
4162.7500
--------- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)
4646.0000
3110.0000
--------- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
4312.0000
3209.7500
--------- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
5583.5000
3845.0000
--------- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
5643.2500
3953.0000
คณะวิทยาการจัดการ
--------- สาขาวิชาการบัญชี
5550.0000
4506.0000
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4943.0000
4262.7500
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
5160.0000
4485.5000
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5039.5000
4271.0000
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5022.2500
4316.0000
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
4895.2500
3873.5000
--------- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4715.2500
3753.2500
--------- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
4453.0000
3985.2500
--------- สาขาวิชาการประกอบธุรกิจ
4891.7500
4001.0000
--------- สาขาวินิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
6215.2500
5140.0000
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
5971.0000
5084.5000
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
6208.2500
5025.7500
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง)
5432.5000
4714.5000
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์)
5960.0000
5064.0000
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์)
5712.2500
4688.7500
--------- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
5703.2500
4335.7500
--------- สาขาวิชามัลติมีเดีย
6100.7500
4789.2500
--------- สาขาวิชาอินเตอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้ง
5556.7500
4075.2500
ศูนย์ให้การศึกษาดรุณพิทยา
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
4083.7500
2946.5000
--------- สาขาวิชาบริหารธุกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4257.0000
2991.7500
--------- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรม)
4159.0000
3197.7500
--------- สาขานิติศาสตร์
5172.0000
3838.0000
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
--------- สาขาวิชาบริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3924.2500
3924.2500
--------- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารปกครองท้องถิ่น)
-
-
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
--------- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
4709.2500
2904.0000
วิทยาลัยนานาชาติ (English Program)
--------- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Busines)
5981.2500
3105.0000
--------- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
5541.2500
3097.5000
--------- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry)
5432.5000
2912.5000
--------- สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Restaurant and Lodging Business)
5023.7500
3700.0000
--------- สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
5498.7500
3327.5000
หมายเหตุ ** หมายถึง --ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกใน คณะ/ประเภทวิชานั้นๆที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

    เรื่อง : คะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
    เข้าชม : 682
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155