ตารางธาตุ : สารประกอบคลอไรด์


ระดับชั้น : มัธยม 4สมบัติของธาตุ สารประกอบออกไซด์ ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุในปัจจุบัน
สารประกอบคลอไรด์

สมบัติของสารประกอบคลอไรด์

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุใดๆ หมายถึง สารประกอบธาตุคู่ระหว่างธาตุนั้นกับคลอรีน เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซคลอรีนกับธาตุ สารประกอบคลอรีนแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ คลอไรด์ของโลหะกับคลอไรด์ของอโลหะ และยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกโดยพิจารณาจากสมบัติอื่นๆ คือ สถานะการละลายในน้ำ และความเป็นกรด - เบสของสารละลาย

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางสมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ 20 ธาตุแรก เรียงตามมวลอะตอม

ในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ นอกจากจะใช้สมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์แล้ว ควรนำสมบัติของสารประกอบมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การจัดหมวดหมู่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ถ้าจัดสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ โดยเรียงลำดับตามมวลอะตอมของธาตุจากซ้ายไปขวา และพยายามให้คลอไรด์ที่มีสูตรและสมบัติคล้ายกันอยู่ในช่องแนวดิ่งเดียวกันก็จะได้ดังนี้

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางการจัดกลุ่มสารประกอบคลอไรด์โดยใช้สูตรและสมบัติเป็นเกณฑ์และเรียงตามมวลอะตอมของธาตุ

การจัดกลุ่มธาตุโดยใช้มวลอะตอมของธาตุ สูตรและสมบัติของสารประกอบคลอไรด์เป็นเกณฑ์ จะจัดกลุ่มธาตุได้เป็น 8 กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับกลุ่มธาตุที่จัดไว้ในตอนแรก แต่มีบางธาตุเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มใหม่ ได้แก่ Al  B   Si   O  และบางธาตุที่จัดเข้ากลุ่มไม่ได้ก็จะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือแยกกลุ่ม ได้แก่ P N S C สำหรับธาตุ Ar ซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกับ He และ Ne เมื่อใช้มวลอะตอมเป็นเกณฑ์จึงต้องแยกอยู่ต่างหาก

สารประกอบของคลอรีนในชีวิตประจำวัน

สารประกอบของคลอรีนที่เรารู้จักดีในชีวิตประจำวันคือ โซเดียมคลอไรด์ ซึ่งใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ถนอมอาหาร และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต หรือโซดาทำขนม โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาแอช โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ และไฮโดรเจนคลอไรด์ นอกจากนี้ ในต่างประเทศใช้โซเดียมคลอไรด์สำหรับละลายน้ำแข็งในหิมะ

สารประกอบคลอรีนอื่นๆ ที่มีประโยชน์มาก เช่น แคลเซียมคลอไรด์ ใช้ในเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น ใช้ทำฝนเทียม โพแทสเซียมคลอไรด์ ใช้ทำปุ๋ย แอมโมเนียมคลอไรด์ ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์ถ่านไฟฉาย และใช้เป็นน้ำประสานดีบุก

ปูนคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ใช้เป็นสารฟอกสีหรือฟอกขาวเยื่อกระดาษ ใช้ฆ่าแบคทีเรียและสาหร่ายในน้ำประปาและในสระว่ายน้ำ
สารประกอบของคลอรีนอื่นๆ เช่น ดีดีที
ดีลดริน ใช้เป็นสารฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสลายตัวช้า มีพิษตกค้างอยู่ได้นาน จึงมีประกาศขององค์การอนามัยโลกห้ามใช้แล้วในปัจจุบัน

สารประกอบของคลอรีนที่เรียกว่า ฟรีออน เป็นสารประกอบที่เกิดจากคลอรีน ฟลูออรีน และโบรมีนเข้าแทนที่ H ใน CH4 หรือ C2H6 เช่น CFCl3 CF2Cl2 C2F4Cl2 ซึ่งเรียกว่า สาร CFC ใช้เป็นสารทำความเย็น เป็นสารขับดันในกระป๋องฉีดพ่นของเหลวให้เป็นละอองฝอย (สเปรย์) สาร BCF หรือสารประกอบโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน เป็นสารที่ใช้ดับเพลิงในรถยนต์และเครื่องบิน สารเหล่านี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมถ้าใช้มากเกินไป คาร์บอนเตตระคลอไรด์และคลอโรฟอร์ม ใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดสาอินทรียที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว031 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 21798
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155