ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | บทเรียนเคมี

บทเรียนเคมี
   

ตารางธาตุ : สมบัติของธาตุ
 
ระดับชั้น : มัธยม 4


สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุในปัจจุบัน
สมบัติของธาตุ

ปัจจุบันมีธาตุเป็นจำนวนมาก แต่ละธาตุมีสมบัติแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะจดจำสมบัติต่างๆ ของแต่ละธาตุให้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าสามารถจัดธาตุต่างๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว การศึกษาจะทำได้ง่ายขึ้น

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางบางประการของธาตุ 20 ธาตุแรกเรียงตามมวลอะตอม

เมื่อพิจารณาสมบัติของธาตุในตาราง พบว่ามีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่ม ซึ่งถ้าใช้ความเป็นโลหะและอโลหะเป็นเกณฑ์จะแบ่งธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ ในแต่ละกลุ่มถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์ กลุ่มโลหะและกึ่งโลหะจะมีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมด แต่กลุ่มอโลหะจะมีทั้งเป็นของแข็งและก๊าซ นอกจากนี้ ถ้าใช้เกณฑ์ย่อยซึ่งได้แก่ ความแข็งหรืออ่อน สี และความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุช่วยในการแบ่งต่อไป ก็สามารถแบกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก การจัดกลุ่มธาตุดังที่กล่าวมาแล้วแสดงได้ดังแผนภาพ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์ย่อย

อย่างไรก็ตาม ในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่ดังที่กล่าวมาแล้วยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากธาตุในแต่ละกลุ่มยังมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน จึงต้องศึกษาสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมอีกต่อไป


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว031 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.
จำนวนคนอ่าน 10778 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved