ตารางธาตุ : สมบัติของธาตุ


ระดับชั้น : มัธยม 4สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุในปัจจุบัน
สมบัติของธาตุ

ปัจจุบันมีธาตุเป็นจำนวนมาก แต่ละธาตุมีสมบัติแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะจดจำสมบัติต่างๆ ของแต่ละธาตุให้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าสามารถจัดธาตุต่างๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว การศึกษาจะทำได้ง่ายขึ้น

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางบางประการของธาตุ 20 ธาตุแรกเรียงตามมวลอะตอม

เมื่อพิจารณาสมบัติของธาตุในตาราง พบว่ามีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่ม ซึ่งถ้าใช้ความเป็นโลหะและอโลหะเป็นเกณฑ์จะแบ่งธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ ในแต่ละกลุ่มถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์ กลุ่มโลหะและกึ่งโลหะจะมีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมด แต่กลุ่มอโลหะจะมีทั้งเป็นของแข็งและก๊าซ นอกจากนี้ ถ้าใช้เกณฑ์ย่อยซึ่งได้แก่ ความแข็งหรืออ่อน สี และความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุช่วยในการแบ่งต่อไป ก็สามารถแบกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก การจัดกลุ่มธาตุดังที่กล่าวมาแล้วแสดงได้ดังแผนภาพ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์ย่อย

อย่างไรก็ตาม ในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่ดังที่กล่าวมาแล้วยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากธาตุในแต่ละกลุ่มยังมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน จึงต้องศึกษาสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมอีกต่อไปที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว031 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 17953
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155