มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( 2551)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(แอดมิชชั่น)
คณะ
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คณะบริหารธุรกิจ
--------- สาขาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม)
5131.7500
4257.0000
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
--------- สาขาวิศวกรรมโยธา
5145.2000
4102.7000
--------- สาขาวิศวกรรมสำรวจ
4573.7000
3826.7000
--------- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
4718.3000
4104.3000
--------- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4877.7000
3978.5000
--------- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5075.8000
4040.2000
--------- สาขาวิศวกรรมอิเล็กโทรฯ โทรคมนาคม
4470.4000
3988.7000
--------- สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3679.7000
3306.0000
--------- สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ*
-
-
--------- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5075.8000
4040.2000
--------- สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
5408.7500
4503.1250
--------- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
4677.0000
3761.6250
--------- สาขาวิศวกรรมวัสดุ (โลหะการ)
4060.5000
3990.8000
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร)
--------- สาขาสัตวศาสตร์
4369.0000
3401.6500
--------- สาขาประมง*
-
-
--------- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3484.4000
3484.4000
--------- สาขาการแพทย์แผนไทย
5080.1000
3706.6500
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร)
--------- สาขาวิศวกรรมโยธา*
-
-
--------- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3492.0000
3492.0000
--------- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3669.5000
3669.5000
--------- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม*
-
-
--------- สาขาการบัญชี
4143.2500
4143.2500
--------- สาขาการตลาด*
-
-
--------- สาขาการจัดการ การจัดการทั่วไป
4826.2500
4826.2500
--------- สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ัพัฒนาซอฟต์แวร์
4382.5000
3387.5000
--------- สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3767.5000
3767.5000
คณะเทคโนโลยีสังคม (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
--------- สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
4444.5000
3096.5000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
--------- สาขาสัตวศาสตร์
4185.1500
3069.2500
--------- สาขาพืชศาสตร์*
-
-
--------- สาขาประมง*
-
-
--------- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ*
-
-
--------- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร*
-
-
--------- สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
5248.7500
3122.3500
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร์)
--------- สาขาเกษตรกลวิธาน*
-
-
--------- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4108.7500
3548.9000
--------- สาขาประมง*
-
-
--------- สาขาพืชศาสตร์พืชไร่นา*
-
-
--------- สาขาพืชศาสตร์พืชสวน*
-
-
--------- สาขาสัตวศาสตร์
4093.2500
3573.6000
--------- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
3976.2500
3976.2500
--------- สาขาเคมี*
-
-
--------- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4507.6000
3412.5000
คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร์)
--------- สาขาการจัดการ*
-
-
--------- สาขาการบัญชี
3913.5000
3541.7500
--------- สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (รูปแบบที่ 1)*
-
-
--------- สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (รูปแบบที่ 2)*
-
-
--------- สาขาการท่องเที่ยว
3737.7500
2973.0000
--------- สาขาการตลาด*
-
-
--------- สาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4323.5000
4323.5000
--------- สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
4399.0000
3403.0000
หมายเหตุ ** หมายถึง -- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในคณะ/ประเภทวิชานั้นๆ

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

    เรื่อง : คะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
    เข้าชม : 340
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155