พันธะไอออนิก : สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก


ระดับชั้น : มัธยม 4


การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

เมื่อไอออนบวกกับไอออนลบรวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิก จะรวมกันด้วยอัตราส่วนที่ทำให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ เช่น K+ กับ Cl- จะรวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 1 : 1 ได้เป็นสารประกอบซึ่งมีสูตรเป็น KCl ส่วน Ca2+ กับ Cl- จะรวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 1 : 2 ได้สารประกอบซึ่งมีสูตรเป็น CaCl2 ส่วน Al3+ กับ O2- ได้สารประกอบมีสูตรเป็น Al2O3

สารประกอบไอออนิกที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยไอออนที่เป็นอะตอมเดียว แต่ถ้าไอออนประกอบด้วยกลุ่มของอะตอมให้ถือว่ากลุ่มของอะตอมเหล่านั้นแสดงสมบัติเหมือนกับไอออนของอะตอมเดียวคือ เมื่อรวมกับไอออนที่มีประจุต่างชนิดได้สารประกอบไอออนิกซึ่งมีผลรวมของประจุเป็นศูนย์ เช่น NH4+ กับ SO42- รวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 2 : 1 ได้สารประกอบมีสูตรเป็น (NH4)2SO4

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางแสดงการอ่านไอออนบวกและไอออนลบ

จากสูตรของสารประกอบที่กล่าวมาแล้ว คงตั้งข้อสังเกตได้ว่าในการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกนั้น จะเขียนสูตรของไอออนบวกไว้ข้างหน้าตามด้วยสูตรของไอออนลบ โดยแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็นองค์ประกอบ เนื่องจากโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกมีไอออนบวกและไอออนลบอยู่ต่อเนื่องกันโดยไม่แยกเป็นโมเลกุล จึงจัดเป็นสารประกอบที่ไม่มีสูตรโมเลกุล และใช้สูตรเอมพิริคัลแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็นองค์ประกอบแทนสูตรโมเลกุล

การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกให้เรียกชื่อส่วนที่เป็นประจุบวกก่อน และถ้าประจุบวกมีประจุหลายค่าให้บ่งบอกด้วย ตามด้วยส่วนที่เป็นประจุลบ ถ้าประจุลบเป็นอโลหะให้ออกเสียงไอด์ (-ide) ถ้าประจุลบเป็นกลุ่มของธาตุให้ออกเสียงตามจำนวนออกซิเจน คือ มีออกซิเจนน้อยออกเสียงไอต์ (-ite) มีออกซิเจนมากออกเสียง เอต (-ate)
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว031 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์. คู่มือ - เตรียมสอบ วิชาเคมีรวม ม.4-5-6. สนพ.ภูมิบัณฑิต.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 148079
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155