ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | บทเรียนเคมี

บทเรียนเคมี
   

พันธะไอออนิก : สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
 
ระดับชั้น : มัธยม 4

การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

เมื่อไอออนบวกกับไอออนลบรวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิก จะรวมกันด้วยอัตราส่วนที่ทำให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ เช่น K+ กับ Cl- จะรวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 1 : 1 ได้เป็นสารประกอบซึ่งมีสูตรเป็น KCl ส่วน Ca2+ กับ Cl- จะรวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 1 : 2 ได้สารประกอบซึ่งมีสูตรเป็น CaCl2 ส่วน Al3+ กับ O2- ได้สารประกอบมีสูตรเป็น Al2O3

สารประกอบไอออนิกที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยไอออนที่เป็นอะตอมเดียว แต่ถ้าไอออนประกอบด้วยกลุ่มของอะตอมให้ถือว่ากลุ่มของอะตอมเหล่านั้นแสดงสมบัติเหมือนกับไอออนของอะตอมเดียวคือ เมื่อรวมกับไอออนที่มีประจุต่างชนิดได้สารประกอบไอออนิกซึ่งมีผลรวมของประจุเป็นศูนย์ เช่น NH4+ กับ SO42- รวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนไอออนเป็น 2 : 1 ได้สารประกอบมีสูตรเป็น (NH4)2SO4

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตารางแสดงการอ่านไอออนบวกและไอออนลบ

จากสูตรของสารประกอบที่กล่าวมาแล้ว คงตั้งข้อสังเกตได้ว่าในการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกนั้น จะเขียนสูตรของไอออนบวกไว้ข้างหน้าตามด้วยสูตรของไอออนลบ โดยแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็นองค์ประกอบ เนื่องจากโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกมีไอออนบวกและไอออนลบอยู่ต่อเนื่องกันโดยไม่แยกเป็นโมเลกุล จึงจัดเป็นสารประกอบที่ไม่มีสูตรโมเลกุล และใช้สูตรเอมพิริคัลแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็นองค์ประกอบแทนสูตรโมเลกุล

การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกให้เรียกชื่อส่วนที่เป็นประจุบวกก่อน และถ้าประจุบวกมีประจุหลายค่าให้บ่งบอกด้วย ตามด้วยส่วนที่เป็นประจุลบ ถ้าประจุลบเป็นอโลหะให้ออกเสียงไอด์ (-ide) ถ้าประจุลบเป็นกลุ่มของธาตุให้ออกเสียงตามจำนวนออกซิเจน คือ มีออกซิเจนน้อยออกเสียงไอต์ (-ite) มีออกซิเจนมากออกเสียง เอต (-ate)ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว031 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์. คู่มือ - เตรียมสอบ วิชาเคมีรวม ม.4-5-6. สนพ.ภูมิบัณฑิต.
จำนวนคนอ่าน 96385 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved