ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ดวงอาทิตย์


ระดับชั้น : ป.2


ชีวิตสัตว์ชีวิตสัตว์ตัวเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราวัสดุรอบตัวเราแรงในธรรมชาติพลังงานดิน
ดวงอาทิตย์ เป็นกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา มีอุณหภูมิสูงมาก และแผ่ความร้อนกระจายไปโดยรอบ ดวงอาทิตย์จึงเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหรือดาวฤกษ์ เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่แต่อยู่ห่างไกลจากโลกออกไป จึงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็ก

ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นทรงกลม อยู่ห่างจากโลกเราประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร ให้แสงสว่างและพลังงานความร้อนมาสู่โลก ดวงอาทิตย์จัดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
นอกจากนี้ ยังพบว่าดวงอาทิตย์ได้แผ่รังสีมายังโลกเป็นเวลานานประมาณหนึ่งพันล้านปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งพืชและสัตว์เป็นผู้นำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ขณะที่มนุษย์เราสามารถนำพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาประดิษฐ์เป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์ เราเรียกว่า พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์หรือ เซลล์สุริยะ นั่นเอง


อิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

ดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในการดำรงชีวิต เพราะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานแสง สิ่งมีชีวิตบนโลกได้นำพลังงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ดังนี้

 1. ให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก


 2. ช่วยให้พืชสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง


 3. ให้แสงสว่างช่วยในการมองเห็น


 4. ช่วยกำหนดทิศทางในการเดินทาง


 5. เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญ


 6. ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์


 7. ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ


 8. ดวงอาทิตย์ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกแตกต่างกัน เช่น เขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว ฯลฯ


 9. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลก ทั้งทางกายภาพชีวภาพ

สรุปได้ ดังนี้

 1. ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ มีลักษณะกลม มีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร


 2. โลกได้รับพลังงานความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้


 3. พลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลายอย่าง เช่น การถนอมอาหาร ผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้ในการสื่อสาร ฯลฯ
ที่มาข้อมูล : หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551

  เรื่อง : บทเรียนวิทยาศาสตร์
  เข้าชม : 68150
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155