อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์ : การผลิตโซเดียมคลอไรด์ (เกลือสมุทร)


ระดับชั้น : มัธยม 6


การผลิตเกลือสมุทร
การผลิตเกลือสินเธาว์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และก๊าซคลอรีน
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์ไดอะแฟรม
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์ปรอท
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน
การผลิตสารฟอกขาว
การผลิตผงชูรส
การผลิตโซดาแอชจากโซเดียมคลอไรด์


ในปีหนึ่งๆ เราผลิตโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงได้เป็นจำนวนมาก เกลือที่ผลิตได้นี้ นอกจากจะใช้บริโภคโดยตรงแล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอีกด้วย ในบทนี้ เราจะได้ศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์


การผลิตโซเดียมคลอไรด์

โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มาจากน้ำทะเล และจากแหล่งแร่เกลือหินในดิน เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ได้จากน้ำทะเลเราเรียกว่า เกลือสมุทร และเกลือที่ได้จากน้ำเค็มใต้ดินและจากแหล่งแร่เกลือหินเรียกว่า เกลือสินเธาว์ ทราบหรือไม่ว่าการผลิตโซเดียมคลอไรด์จาก 2 แหล่งนี้มีวิธีการผลิตอย่างไร


การผลิตเกลือสมุทร

เกลือสมุทรผลิตในจังหวัดชายทะเลหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯลฯ ซึ่งการผลิตเกลือสมุทรนั้น แบ่งเป็นขั้นใหญ่ๆ 2 ขั้น คือ การเตรียมพื้นที่นาและการทำนาเกลือ

การเตรียมพื้นที่นาต้องปรับพื้นดินให้เรียบและแน่น แบ่งที่นาเป็นแปลง แปลงละประมาณ 1 ไร่ ยกขอบของแต่ละแปลงให้สูงเหมือนคันนา และทำร่องระบายน้ำระหว่างแปลง พื้นที่นาเกลือแบ่งเป็น 3 ตอน คือ นาตาก นาเชื้อ และนาปลง ซึ่งมีระดับพื้นที่ลดหลั่นลงตามลำดับเพื่อให้สะดวกในการระบายและขังน้ำทะเล

เกลือสมุทรที่ได้จากการผลิต

ก่อนถึงฤดูทำนาเกลือ ชาวนาเกลือจะระบายน้ำทะเลเข้าเก็บไว้ในวังขังน้ำเพื่อให้ผงและโคลนตกตะกอน เมื่อถึงฤดูทำนาเกลือ คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ชาวนาเกลือจะระบายน้ำทะเลจากวังขังน้ำเข้าสู่นาตาก โดยให้ระดับน้ำสูงกว่าพื้นนาประมาณ 5 เซนติเมตร กระแสลมที่พัดผ่านและความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหย เมื่อน้ำทะเลมีความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.08 จึงระบายน้ำจากนาตากเข้าสู่นาเชื้อ ที่นาเชื้อนี้ CaSO4 จะตกผลึก ซึ่งเป็นผลพลอยได้ เมื่อน้ำในนาเชื้อระเหยต่อไปจนมีความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.20 ก็ระบายเข้าสู่นาปลง หลังจากนั้นประมาณ 2 วัน NaCl จะเริ่มตกผลึกและจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน น้ำทะเลที่เหลือจะมีความเข้มข้นของ Mg2+ Cl- และ เพิ่มขึ้น จึงต้องระบายน้ำจากนาเชื้อเข้าไปเพิ่มอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ MgCl2 และ MgSO4 ตกผลึกปนกับ NaCl


เพราะเหตุใด MgCl2 และ NaCl จึงไม่ตกผลึกออกมาพร้อมๆ กัน

โดยปกติชาวนาเกลือจะปล่อยให้ NaCl ตกผลึกอยู่ประมาณ 9-10 วัน จึงขูดเกลือออกขณะที่ยังมีน้ำทะเลท่วมเกลืออยู่ เพื่อล้างดินที่ติดกับเกลือออก เมื่อคราดเกลือมารวมกันเป็นกองๆ แล้วจึงระบายน้ำออกจากนาปลง ทิ้งเกลือไว้ประมาณ 1-2 วัน โดยทั่วไป NaCl ที่ผลิตได้จะมีปริมาณเฉลี่ย 2.5 – 6.0 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งในการทำนาเกลือ คือ กุ้งและปลาที่ติดมากับน้ำทะเล

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 035 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 64412
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155