การอ่านตัวเลขต่างๆ
การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป

ถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลข 1 ให้ออกเสียงว่า "เอ็ด" เช่น
เขียน
อ่านว่า
11
สิบ-เอ็ด
21
ยี่-สิบ-เอ็ด
101
ร้อย-เอ็ด, หฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด
1001
พัน-เอ็ด, หฺนึ่ง-พัน-เอ็ด
2501
สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด


การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม

ตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยม ให้อ่านแบบเรียงตัว เช่น
เขียน
อ่านว่า
1.235
หฺนึ่ง-จุด-สอง-สาม-ห้า
51.08
ห้า-สิบ-เอ็ด-จุด-สูน-แปด


ตัวเลขที่เป็นเงินตรา หรือ หน่วยนับ ให้อ่านตามหน่วยเงินตรา หรือ หน่วยนับนั้น ๆ เช่น
เขียน
อ่านว่า
5.80 บาท
ห้า-บาด-แปด-สิบ-สะ-ตาง
8.65 ดอลลาร์
แปด-ดอน-ล่า-หก-สิบ-ห้า-เซ็น
3.58 เมตร
สาม-เมด-ห้า-สิบ-แปด-เซ็น-ติ-เมด
2.205 กิโลกรัม
สอง-กิ-โล-กฺรำ- สอง-ร้อย- ห้า-กฺรำ


การอ่านตัวเลขที่แสดงมาตราส่วน หรือ อัตราส่วน

เช่น
เขียน
อ่านว่า
1:100,000
หฺนึ่ง-ต่อ-แสน หรือ หฺนึ่ง-ต่อ-หฺนึ่ง-แสน
1:2:4
หฺนึ่ง-ต่อ-สอง-ต่อ-สี่


การอ่านตัวเลขบอกเวลา

การอ่านชั่วโมงที่ไม่มีจำนวนนาที เช่น
เขียน
อ่านว่า
05.00 น. หรือ 05:00 น.
ห้า-นา-ลิ-กา
24.00 น. หรือ 24:00 น.
ยี่-สิบ-สี่-นา-ลิ-กา
00.00 น. หรือ 00:00 น. สูน-นา-ลิ-กา


การอ่านชั่วโมงกับนาที เช่น
เขียน
อ่านว่า
11.35 น. หรือ 11:35 น.
สิบ-เอ็ด-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-ห้า-นา-ที
16.30 น. หรือ 16:30 น.
สิบ-หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที


การอ่าน ชั่วโมง นาที และวินาที เช่น
เขียน
อ่านว่า
7:30:45
เจ็ด-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที-สี่-สิบ-ห้า-วิ-นา-ที
02:28:15
สอง-นา-ลิ-กา-ยี่-สิบ-แปด-นา-ที-สิบ-ห้า-วิ-นา-ที


การอ่านเวลาที่มีเศษของวินาที ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่เป็นเศษของวินาที ให้อ่านเรียงตัว เช่น
เขียน
อ่านว่า
8:02:37:86
แปด-นา-ลิ-กา-สอง-นา-ที-สาม-สิบ-เจ็ด-จุด-แปด-หก-วิ-นา-ที
10-14-24.37
สิบ-นา-ลิ-กา-สิบ-สี่-นา-ที-ยี่-สิบ-สี่-จุด-สาม-เจ็ด-วิ-นา-ที

หมายเหตุ

การเขียนตัวเลขบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาค ":" คั่นระหว่างตัวเลขบอกชั่วโมง นาที วินาที เป็นวิธีการเขียนอย่างทั่วไป ส่วนการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ "-" คั่นระหว่างตัวเลขบอกชั่วโมง นาที วินาที เป็นวิธีการเขียนที่ใช้ในการเดินเรือหรือทางดาราศาสตร์

การอ่านเลขหนังสือราชการ

นิยมอ่านเรียงตัว เช่น

หนังสือที่ รถ ๐๐๐๑/๑๐๒ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๘
อ่านว่า หฺนัง-สือ-ที่ รอ-ถอ สูน-สูน-สูน-หฺนึ่ง ทับ หฺนึ่ง-สูน-สอง ลง-วัน-ที่ สิบ ตุ-ลา-คม พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺราด สอง-พัน-ห้า-ร้อย-สาม-สิบ-แปด

หนังสือที่ ศธ ๐๐๓๐.๐๑/๕๙๗ ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๓๔
อ่านว่า หฺนัง-สือ-ที่ สอ-ทอ สูน-สูน-สาม-สูน-จุด-สูน- หฺนึ่ง-ทับ ห้า-เก้า-เจ็ด-ลง-วัน-ที่ แปด พรึด-สะ-จิ-กา-ยน-พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺราด สอง-พัน-ห้า-ร้อย-สาม-สิบ-สี่

การอ่านเลข ร.ศ. ที่มีการเทียบเป็น พ.ศ. กำกับ

เช่น ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร้อย-สิบ-สอง-ต ฺรง-กับ-พุด-ทะ-สัก-กะ- ห ฺราด สอง-
พัน-สี่-ร้อย-สาม-สิบ-หก

หรือ รอ-สอ ร้อย-สิบ-สอง ต ฺรง-กับ พอ-สอ สอง-พัน-สี่-ร้อย-สาม-สิบ-หก
(เพิ่มข้อความ “ตรงกับ” เพื่อให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น)

หรือ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร้อย-สิบ-สอง-ว ง- เล็ บ- เปิด-พุ ด- ท ะ- สั ก- กะ- ห ฺราด-สอง -พัน-สี่-ร้อย-สาม-สิบ-หก-วง-เล็บ-ปิด

หรือ รอ-สอ-ร้อย-สิบ-สอง-วง-เล็บ-เปิด-พอ-สอ-สอง-พัน-สี่-ร้อย-สาม- สิบ-หก-วง-เล็บ-ปิด


การอ่านบ้านเลขที่

บ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับ "/" และบ้านเลขที่ที่ไม่มีเครื่องหมายทับ "/" มีหลักการอ่านเหมือนกัน คือ บ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม ถ้ามีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบเรียงตัวหรือแบบจำนวนเต็มก็ได้ ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ "/" ให้อ่านเรียงตัว เช่น

เขียน
อ่านว่า
บ้านเลขที่ 10
บ้าน-เลก-ที่ สิบ
บ้านเลขที่ 414
บ้าน-เลก-ที่ สี่-หฺนึ่ง-สี่
หรือ บ้าน-เลก-ที่ สี่-ร้อย-สิบ-สี่
บ้านเลขที่ 56/342 บ้าน-เลก-ที่ ห้า-สิบ-หก ทับ สาม-สี่-สอง
บ้านเลขที่ 657/21 บ้าน-เลก-ที่ หก-ห้า-เจ็ด ทับ สอง-หฺนึ่ง
หรือ บ้าน-เลก-ที่ หก-ร้อย-ห้า-สิบ-เจ็ด ทับ สอง-หฺนึ่ง

กลุ่มตัวเลขที่มีเลข ๐ นำหน้า อ่านเรียงตัวเสมอ เช่น

เขียน
อ่านว่า
บ้านเลขที่ 0864/1108
บ้าน-เลก-ที่ สูน-แปด-หก-สี่-ทับ-หฺนึ่ง-หฺนึ่ง-สูน-แปด


ที่มาข้อมูล : หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

    เรื่อง : ภาษาไทยใกล้ตัว
    เข้าชม : 29671
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155