รูปสี่เหลี่ยม (5)


ระดับชั้น : ป.6


การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมหาได้ 2 วิธี คือ

 1. แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นตารางหน่วย แล้วนับจำนวนตารางได้เป็นพื้นที่

 2. การใช้สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
ทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากัน เรียกว่า สี่เหลี่ยมจตุรัส

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน เรียกว่า สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นเรามาดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กันเลย

จากรูปตารางเล็กๆ ที่เกิดจากการแบ่งแต่ละรูป จะมีความกว้าง 1 หน่วยและยาว 1 หน่วย คิดเป็นพื้นที่ 1 ตารางหน่วย

ถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากออกเป็นตารางๆ โดยแบ่งด้านกว้างและด้านยาวออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน แล้วลากเส้นเชื่อมจุดแบ่ง ดังรูป จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ต่อไปนี้

  ข้อ 1. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปนี้


  ข้อ 2. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 9858
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155